Arbetslöshetssituationen mars 2020

Det relativa arbetslöshetstalet 8,5 procent i mars

I mars var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 8,5 procent, jämfört med 3,6 procent i mars ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent medan det var 9,2 procent för männen. I mars var 1,1 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Situationen på den åländska arbetsmarknaden i mars 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession.

Det kan poängteras att i arbetslöshetsstatistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande och dels permitterade personer som arbetslösa. Även om antalet arbetslösa arbetssökande har ökat jämfört med föregående månad så är den stora skillnaden den kraftiga ökningen av permitterade personer. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i mars efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i mars stod arbetslösa samt permitterade för en tredjedel vardera

Figur 1 illustrerar att ungefär en tredjedel av de arbetssökande personerna (inklusive boende utanför Åland) i mars 2020 bestod av permitterade arbetstagare (659 personer). Jämfört med mars 2019 är det en ökning med 648 personer. Ungefär 32 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (646 personer), detta i sin tur är en ökning med 115 personer jämfört med mars 2019.

Arbetslösheten i de flesta kommuner påverkas kraftigt av den rådande situationen, framförallt har antalet arbetslösa och permitterade personer ökat i Mariehamn (med 428 personer jämfört med mars 2019). Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år (12,6 procent), följt av personer i åldern 25–54 år (8,3 procent) och personer 55 år och äldre (7,1 procent).

Ungdomsarbetslösheten steg kraftigt i mars

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 12,6 procent, jämfört med 5,9 procent i mars ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 10,6 procent jämfört med 14,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 7,1 procent (3,7 procent i mars ifjol). Här var arbetslöshetstalet 6,9 procent för kvinnorna och 7,4 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (216 stycken) var högre än i mars ifjol (171 stycken), och utgör 1,4 procent av arbetskraften (1,1 procent i mars ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 77 stycken över 55 år (2,2 procent) och 14 personer under 25 år (0,4 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 27 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,9 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i mars var 11,7 procent (4,6 procent i mars ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i mars ca 6,6 procent (2,9 procent i mars ifjol) medan det i skärgården steg till 4,7 procent (2,4 procent i mars ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i mars högst i Mariehamn (med 11,7 procent) medan det var lägst i Brändö med 2,8 procent. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 2: Regionala arbetslöshetstal 1993–2020

Situationen på den åländska arbetsmarknaden i mars 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession.

Antalet tillsatta platser ökade

Antalet lediga platser var i mars 217 stycken (inklusive 91 sommararbetsplatser), och det är hela 284 platser mindre än i mars 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 16,7 procent i mars i år, vilket är 76,0 procentenheter lägre än mars ifjol. Under mars månad tillsattes 410 stycken lediga platser vilket är hela 113 platser mer än under mars ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 43,7 procent inom tre veckor, jämfört med ca 37,4 procent i mars ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 176 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2017. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax