Arbetslöshetssituationen mars 2021

Det relativa arbetslöshetstalet 9,5 procent i mars

I mars var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 9,5 procent, jämfört med 8,5 procent i mars ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 8,6 procent medan det var 10,3 procent för männen. I mars var 1,8 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har fortsättningsvis stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Efter den snabba ökningen av antalet arbetslösa samt permitterade arbetssökande under våren, så har antalet sedan mitten av juni minskat i långsam takt. I mars ser det dock ut som om arbetslösheten svänger uppåt igen.

Det kan poängteras att i den här statistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande och dels permitterade personer som arbetslösa. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare i praktiken även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i mars efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i februari stod arbetslösa för ungefär 43 procent

Figur 1 illustrerar att närmare 16 procent av de arbetssökande personerna i mars 2021 (inklusive boende utanför Åland) fortfarande bestod av permitterade arbetstagare (391 personer). Jämfört med februari 2021 är det en ökning med 51 personer. Ungefär 43 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (1 078 personer), detta i sin tur är en ökning med 33 personer jämfört med februari 2020.

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år (11,3 procent), följt av personer i åldern 25–54 år (9,4 procent) samt personer 55 år och äldre (8,9 procent). Jämfört med situationen i februari har det relativa arbetslöshetstalet ökat något i samtliga åldersgrupper.

Ungdomsarbetslösheten lägre i mars

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 11,3 procent, jämfört med 12,6 procent i mars ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 9,0 procent jämfört med 13,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 8,9 procent (7,1 procent i mars ifjol). Här var arbetslöshetstalet 8,9 procent för kvinnorna och 9,0 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (744 stycken) var mycket högre än i mars ifjol (216 stycken), och utgör 4,8 procent av arbetskraften (1,4 procent i mars ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 226 stycken över 55 år (6,3 procent) och 41 personer under 25 år (1,2 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 78 personer varit arbetslösa längre än tre månader (5,6 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Kökar

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i mars var 12,0 procent (11,7 procent i mars ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i mars ca 7,9 procent (6,6 procent i mars ifjol) medan det i skärgården steg till 6,6 procent (4,7 procent i mars ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i mars högst i Kökar (med 14,3 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2010–2021

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade jämfört med mars ifjol

Antalet lediga platser var i mars 354 stycken (inklusive 68 sommararbetsplatser), och det är 137 platser mer än i mars 2020. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 24,2 procent i mars i år, vilket är 7,5 procentenheter högre än mars ifjol. Under mars månad tillsattes 314 stycken lediga platser vilket är 96 platser mindre än under mars ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 57,6 procent inom tre veckor, jämfört med ca 43,7 procent i mars ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 139 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2018. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax