Arbetslöshetssituationen mars 2022

Det relativa arbetslöshetstalet 5,2 procent i mars

I mars var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 5,2 procent, jämfört med 9,5 procent i mars ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 4,7 procent medan det var 5,6 procent för männen. I mars var 1,5 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 6,3 procent, jämfört med 11,3 procent i mars ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,8 procent jämfört med 8,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 5,0 procent (8,9 procent i mars ifjol). Här var arbetslöshetstalet 4,8 procent för kvinnorna och 5,2 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (370 stycken) var lägre än i mars ifjol (744 stycken), och utgör 2,4 procent av arbetskraften (4,8 procent i mars ifjol). Antalet långtidsarbetslösa har minskat något jämfört med februari då antalet var 388 st. Av de långtidsarbetslösa var 120 stycken över 55 år (3,3 procent) och 17 personer under 25 år (0,5 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 39 personer varit arbetslösa längre än tre månader (3,2 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Kökar

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i mars var 6,9 procent (12,0 procent i mars ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i mars ca 3,9 procent (7,9 procent i mars ifjol) medan det i skärgården sjönk till 4,8 procent (6,6 procent i mars ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i mars högst i Kökar (med 7,5 procent) och lägst i Sottunga (med 2,3 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2022

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade jämfört med mars ifjol

Antalet lediga platser var i mars hela 571 stycken (inklusive 204 sommararbetsplatser), och det är 217 platser mer än i mars 2021. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 73,3 procent i mars i år, vilket är 49,1 procentenheter högre än mars ifjol. Under mars månad tillsattes 523 stycken lediga platser vilket är hela 209 platser mer än under mars ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 46,1 procent inom tre veckor, jämfört med ca 57,6 procent i mars ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 245 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2019. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax