Arbetslöshetssituationen mars 2023

Det relativa arbetslöshetstalet 4,6 procent i mars

I mars var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,6 procent, jämfört med 5,2 procent i mars ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,8 procent medan det var 5,4 procent för männen. I mars var 1,5 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 7,6 procent (6,3 procent i mars ifjol). För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 6,9 procent jämfört med 8,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 4,2 procent (5,0 procent i mars ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,3 procent för kvinnorna och 5,4 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 4,4 procent (5,1 procent i mars ifjol), här var arbetslöshetstalet 3,7 procent för kvinnorna och 5,1 procent för männen. Jämfört med situationen i februari sjönk det relativa arbetslöshetstalet något i åldersgruppen under 25 år, det relativa arbetslöshetstalet var oförändrat i åldersgruppen 25–54 år och steg något i åldersgruppen 55 år och äldre. För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i mars var 6,5 procent (6,9 procent i mars ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i mars ca 3,4 procent (3,9 procent i mars ifjol) medan det i skärgården sjönk till 3,1 procent (4,8 procent i mars ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i mars högst i Mariehamn (med 6,5 procent) medan Kumlinge samt Sottunga inte hade några arbetslösa arbetssökande. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2023

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser sjönk något i mars

Antalet lediga platser var i mars 536 stycken (inklusive 273 sommararbetsplatser), och det är 35 platser mindre än i mars 2022. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 77,3 procent i mars i år, vilket är 4,0 procentenheter högre än mars ifjol. Under mars månad tillsattes 629 stycken lediga platser vilket är 106 platser mer än under mars ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 52,3 procent inom tre veckor, jämfört med ca 46,1 procent i mars ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 251 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2020. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax