Arbetslöshetssituationen mars 2024

Det relativa arbetslöshetstalet 4,6 procent i mars

I mars var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,6 procent, samma arbetslöshetstal som i mars ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,9 procent medan det var 5,3 procent för männen. I mars var 1,6 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 9,5 procent (7,6 procent i mars ifjol). För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet något lägre än för männen, 7,4 procent jämfört med 11,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 4,2 procent (samma som i mars ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,2 procent för kvinnorna och 5,4 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 4,2 procent (4,4 procent i mars ifjol), här var arbetslöshetstalet 3,8 procent för kvinnorna och 4,6 procent för männen. Jämfört med situationen i februari steg det relativa arbetslöshetstalet i åldersgruppen under 25 år, men sjönk något i åldersgrupperna 25–54 år samt 55 år och äldre. För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i mars var 6,3 procent (6,5 procent i mars ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i mars ca 3,6 procent (3,4 procent i mars ifjol) medan det i skärgården var 3,3 procent (3,1 procent i mars ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i mars högst i Mariehamn (med 6,3 procent) medan Sottunga inte hade några arbetslösa i mars. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2019–2024

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade i mars

Antalet lediga platser var i mars hela 514 stycken (inklusive 157 sommararbetsplatser), och det är 22 platser färre än i mars 2023. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 75,0 procent i mars i år, vilket är 2,3 procentenheter lägre än mars ifjol. Under mars månad tillsattes 451 stycken lediga platser vilket är 178 platser mindre än under mars ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 39,7 procent inom tre veckor, jämfört med ca 52,3 procent i mars ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 241 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2021. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax