Arbetslöshetssituationen november 2006

Arbetslösheten nästan oförändrad, färre lediga jobb
I november uppgick den öppna arbetslöshetsgraden till 2,5 procent och den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 49 personer i sysselsättningsåtgärder) till 2,9 procent. Arbetslöshetsgraden var aningen högre för de åländska männen  än  kvinnorna. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (7,7 procent) var klart högre i november i år jämfört med november ifjol, medan den för de 55 år fyllda (2,7 procent) var oförändrad. Antalet långtidsarbetslösa steg med en person till 43 jämfört med november ifjol, vilket ger en oförändrad arbetslöshetsgrad på 0,3 procent för denna kategori. En regionvis jämförelse visar fortsättningsvis på en högre arbetslöshetsgrad i Mariehamn (3,2 procent) jämfört med i de övriga regionerna. Bland de åländska kommunerna var dock arbetslöshetsgraden i november högst i Brändö och i Vårdö (4,6 respektive 4,7 procent).  Antalet lediga platser var i november 98 stycken, vilket är 70 stycken färre jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platsernas andel av antalet öppet arbetslösa var cirka 29 procent i november i år, vilket var 23 procentenheter lägre än i november ifjol. Det säsongrensade trendvärdet för den öppna och totala arbetslösheten uppgick till 2,3 respektive 2,6 procent och för de lediga platsernas andel av arbetslösa till 64 procent. Trenden för arbetslösheten har en längre tid varit så gott som oförändrad, medan andelen lediga platser ser ut att nyligen ha stabiliserat sig på en lägre nivå än tidigare.   

Hela meddelandet kan du läsa här.