Arbetslöshetssituationen november 2018

Det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent i november

I november var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,3 procent, i november ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 2,7 procent medan det var 3,8 procent för männen. I november var 1,4 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,3 procent, i november ifjol var det 4,6 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet betydligt lägre än för männen, 3,5 procent jämfört med 6,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,1 procent (3,5 procent i november ifjol). Här var arbetslöshetstalet 2,8 procent för kvinnorna och 3,4 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (148 st) var marginellt lägre än i november ifjol (152 st), och utgör 1,0 procent av arbetskraften (samma som i november ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 65 st över 55 år (1,9 procent) och sju personer under 25 år (0,2 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 18 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,2 procent).  För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i november sjönk till 4,1 procent (4,5 procent i november ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i november ca 2,8 procent (3,2 procent i november ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,1 procent (2,5 procent i november ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i november högst i Finström (med 4,2 procent) medan det var lägst i Sottunga som inte hade några arbetslösa.  För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2018

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade något

Antalet lediga platser var i november 179 stycken, vilket är tre platser mer än i november 2017. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 36,4 procent i november i år, vilket är 4,6 procentenheter högre än november ifjol. Under november månad tillsattes 147 st lediga platser vilket är 22 platser mer än under november ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 76,9 procent inom tre veckor, jämfört med ca 66,4 procent i november ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 50 st).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2016. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax