Arbetslöshetssituationen november 2019

Det relativa arbetslöshetstalet 3,5 procent i november

I november var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,5 procent, det är en ökning från 3,3 procent i november ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,0 procent medan det var 4,0 procent för männen. I november var 1,1 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,4 procent, i november ifjol var det 5,3 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet betydligt lägre än för männen, 3,6 procent jämfört med 7,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,7 procent (3,1 procent i november ifjol). Här var arbetslöshetstalet 2,9 procent för kvinnorna och 4,6 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (172 stycken) var högre än i november ifjol (148 stycken), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (1,0 procent i november ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 58 stycken över 55 år (1,7 procent) och elva personer under 25 år (0,3 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 27 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,9 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet ökade mest i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i november var 4,5 procent (4,1 procent i november ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i november ca 2,9 procent (2,8 procent i november ifjol) medan det i skärgården steg till ca 2,2 procent (2,1 procent i november ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i november högst i Sund med 4,9 procent medan det var lägst i Lemland med 1,3 procent. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2019

Linjediagram som illustrerar det regionvisa arbetslöshetstalet. Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet tillsatta platser ökade

Antalet lediga platser var i november 188 stycken, och det är nio platser mer än i november 2018. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 35,5 procent i november i år, vilket är 0,9 procentenheter mindre än november ifjol. Under november månad tillsattes 183 stycken lediga platser vilket är 36 platser fler än under november ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 66,7 procent inom tre veckor, jämfört med ca 76,9 procent i november ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen experter (med 51 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2017. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax