Arbetslöshetssituationen november 2020

Det relativa arbetslöshetstalet 9,1 procent i november

I november var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 9,1 procent, jämfört med 3,5 procent i november ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 8,2 procent medan det var 9,9 procent för männen. I november var 1,5 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Efter den snabba ökningen av antalet arbetslösa samt permitterade arbetssökande under våren, så har antalet sedan mitten av juni minskat i långsam takt.

Det kan poängteras att i den här statistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande och dels permitterade personer som arbetslösa. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare i praktiken även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i november efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i november stod arbetslösa för ungefär 45 procent

Figur 1 illustrerar att ca 15 procent av de arbetssökande personerna i november 2020 (inklusive boende utanför Åland) fortfarande bestod av permitterade arbetstagare (354 personer). Jämfört med oktober 2020 är det en minskning med 27 personer. Ungefär 45 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (1 050 personer), detta i sin tur är en minskning med en person jämfört med oktober 2020. Jämfört med situationen den 15 november har arbetslösheten minskat marginellt, antalet arbetslösa eller permitterade har minskat från 1 430 personer den 15 november till 1 391 personer den 2 december 2020 (endast boende på Åland).

Antalet långtidsarbetslösa minskade något jämfört med oktober

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 10,0 procent, jämfört med 5,4 procent i november ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 7,9 procent jämfört med 12,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 9,6 procent (3,7 procent i november ifjol). Här var arbetslöshetstalet 9,3 procent för kvinnorna och 9,9 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (782 stycken) var mycket högre än i november ifjol (172 stycken), och utgör 5,1 procent av arbetskraften (1,1 procent i november ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 220 stycken över 55 år (6,3 procent) och 42 personer under 25 år (1,2 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 71 personer varit arbetslösa längre än tre månader (4,9 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i november var 11,5 procent (4,5 procent i november ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i november ca 7,7 procent (2,9 procent i november ifjol) medan det i skärgården steg till 5,7 procent (2,2 procent i november ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i november högst i Eckerö (med 12,7 procent) medan det var lägst på Sottunga med 2,2 procent. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 2: Regionala arbetslöshetstal 1993–2020

Linjediagram som visar det relativa arbetslöshetstalet efter region

Antalet lediga platser minskade jämfört med november ifjol

Antalet lediga platser var i november 112 stycken, och det är 76 platser mindre än i november 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 8,1 procent i november i år, vilket är 27,4 procentenheter lägre än november ifjol. Under november månad tillsattes 99 stycken lediga platser vilket är 84 platser mindre än under november ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 65,7 procent inom tre veckor, jämfört med ca 66,7 procent i november ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 31 stycken).

Kommande publicering preliminärt 4 januari 2021

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2018. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax