Arbetslöshetssituationen november 2022

Det relativa arbetslöshetstalet 3,9 procent i november

I november var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,9 procent, jämfört med 4,9 procent i november ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,2 procent medan det var 4,7 procent för männen. I november var 1,4 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,7 procent, jämfört med 4,2 procent i november ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,1 procent jämfört med 8,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 4,2 procent (5,2 procent i november ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,1 procent för kvinnorna och 5,4 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 3,6 procent (4,8 procent i november ifjol), här var arbetslöshetstalet 3,2 procent för kvinnorna och 4,0 procent för männen. Jämfört med situationen i oktober sjönk det relativa arbetslöshetstalet i åldersgruppen 25–54 år något, men steg i åldersgrupperna under 25 år samt äldre än 55 år. För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Kökar

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i november var 5,1 procent (6,2 procent i november ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i november ca 3,3 procent (4,1 procent i november ifjol) medan det i skärgården steg till 2,8 procent (2,7 procent i november ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i november högst i Kökar (med 5,6 procent) medan Sottunga inte hade några arbetslösa arbetssökande. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2022Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade

Antalet lediga platser var i november 205 stycken (inklusive sex sommararbetsplatser), och det är hela 121 platser mindre än i november 2021. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 34,5 procent i november i år, vilket är 9,1 procentenheter lägre än november ifjol. Under november månad tillsattes 195 stycken lediga platser vilket är 26 platser mer än under november ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 66,2 procent inom tre veckor, jämfört med ca 59,2 procent i november ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 54 stycken) följt av specialister (med 51 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2020. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax