Arbetslöshetssituationen november 2023

Det relativa arbetslöshetstalet 4,0 procent i november

I november var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,0 procent, i november ifjol var det 3,9 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,5 procent medan det var 4,6 procent för männen. I november var 1,7 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 7,6 procent (5,7 procent i november ifjol). För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet något lägre än för männen, 6,5 procent jämfört med 8,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,9 procent (4,2 procent i november ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,1 procent för kvinnorna och 4,8 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 3,7 procent (3,6 procent i november ifjol), här var arbetslöshetstalet 3,4 procent för kvinnorna och 4,0 procent för männen. Jämfört med situationen i oktober steg det relativa arbetslöshetstalet i samtliga åldersgrupper (under 25 år, 25–54 år samt 55 år och äldre). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i november var 5,6 procent (5,1 procent i november ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i november ca 3,1 procent (3,3 procent i november ifjol) medan det i skärgården var 2,8 procent (samma som i november ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i november högst i Mariehamn (med 5,6 procent) och lägst i Föglö (med 1,7 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2023

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade i november

Antalet lediga platser var i november 239 stycken, och det är 34 platser mer än i november 2022. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 39,1 procent i november i år, vilket är 4,7 procentenheter högre än november ifjol. Under november månad tillsattes 182 stycken lediga platser vilket är 13 platser mindre än under november ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 58,2 procent inom tre veckor, jämfört med ca 66,2 procent i november ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 50 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2021. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax