Arbetslöshetssituationen oktober 2016

Förändringar i statistiken

Arbetslöshetsmeddelandet har genomgått en förnyelse från och med januari 2016, den största skillnaden är att begreppen öppen arbetslöshet samt total arbetslöshet inte längre används. Det som motsvarar öppen arbetslöshet benämns i fortsättningen som relativ arbetslöshet. Total arbetslöshet, som omfattade öppet arbetslösa samt placerade i åtgärder, redovisas inte längre. Förnyelsen av arbetslöshetsmeddelandet har genomförts främst för att öka jämförbarheten med omkringliggande regioner. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet 3,6 procent i oktober

I oktober var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,6 procent, i oktober ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,9 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,2 procent medan det var 4,0 procent för männen. Ungefär 1,2 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i oktober var 4,3 procent (4,7 procent i oktober ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i oktober till 3,1 procent (3,4 procent i oktober ifjol) medan det i skärgården steg till 3,3 procent (2,7 procent i oktober ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i oktober högst i Brändö (med 6,9 procent) medan det var lägst i Sottunga, som inte hade några arbetslösa personer alls. För en tabell med kommunvisa uppgifter om den relativa arbetslöshetsgraden, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetsgrader (öppen arbetslöshet) 2000–2016

Linjediagram som visar de regionala arbetslöshetsgraderna (öppen arbetslöshet)

Ungdomsarbetslösheten sjönk något

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,0 procent, i oktober ifjol var det 6,3 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 4,3 procent jämfört med 5,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,2 procent (3,6 procent i oktober ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,2 procent för kvinnorna och 3,3 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (134 st) var lägre än i oktober ifjol (136 st), och utgör 0,9 procent av arbetskraften (samma som ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 57 st över 55 år (1,8 procent) och sex personer under 25 år (0,4 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 20 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,3 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om den relativa arbetslöshetsgraden efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Antalet arbetssökande sjönk lite

Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till 1 053 personer i slutet av oktober vilket är 17 personer färre än ett år tidigare. Den relativa arbetslösheten består av arbetssökande personer som antingen är arbetslösa eller permitterade (i oktober 514 st respektive åtta st). Utöver dessa kan även arbetssökande personer med sysselsättningsstöd (44 st), i arbetsprövning/arbetspraktik (elva st) samt personer i sysselsättningsfrämjande utbildning (121 st) räknas som utan arbete. Enligt Arbets- och näringsministeriet står dock personer i arbetsprövning/arbetspraktik samt personer i utbildning utanför arbetskraften, och räknas således inte som arbetslösa. Personer med sysselsättningsstöd (tidigare kallat placerade i åtgärder) räknades tidigare in i begreppet total arbetslöshet.

Antalet lediga platser minskade

Antalet lediga platser var i oktober 139 stycken (inklusive 28 platser utanför Åland), och det är 27 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 26,7 procent i oktober i år, vilket är 2,7 procentenheter lägre än oktober ifjol. Under oktober månad tillsattes 183 st lediga platser, vilket är hela 61 platser fler än under oktober ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 68,9 procent inom tre veckor, jämfört med ca 65,6 procent i oktober ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen byggnads- och tillverkningsarbetare etc. (med 48 st). Observera att yrkesindelningen från och med oktober 2014 följer den internationella yrkesklassificeringen ISCO-2010, och följaktligen inte är jämförbar med tidigare publicerade uppgifter.

Figur 2: Antal öppet arbetslösa arbetssökande och lediga platser enligt yrke, oktober 2016

Stapeldiagram som visar antalet öppet arbetslösa arbetssökande och lediga platser enligt yrke

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om årsmedeltal finns även som Excel-filer på vår hemsida, här finns även en Excel-fil med beräknad risk för arbetslöshet: diagram och underlagstabell finns att ladda ned.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Frågor om arbetslöshetsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 2 november 2016

Kommande publicering preliminärt 2 december 2016