Arbetslöshetssituationen oktober 2017

Det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent i oktober

I oktober var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,7 procent, i oktober ifjol var arbetslöshetstalet 3,6 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,4 procent medan det var 4,1 procent för männen. I oktober var 1,0 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 4,8 procent, i oktober ifjol var det 5,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var 5,0 för kvinnor under 25 år och 4,6 procent för män under 25 år. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,4 procent (3,2 procent i oktober ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,0 procent för kvinnorna och 3,8 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (169 st) var högre än i oktober ifjol (134 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (0,9 procent i oktober ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 58 st över 55 år (1,7 procent) och tre personer under 25 år (0,1 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade tolv personer varit arbetslösa längre än tre månader (0,8 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet ökade i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i oktober var 4,7 procent (4,3 procent i oktober ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet oförändrat i oktober (3,1 procent) medan det i skärgården sjönk till 2,8 procent (3,3 procent i oktober ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i oktober högst i Geta (med 6,3 procent) medan det var lägst i Sottunga, som fortsättningsvis inte hade några arbetslösa personer. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2017

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade

Antalet lediga platser var i oktober 160 stycken, och det är 21 lediga platser fler än ett år tidigare. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 28,2 procent i oktober i år, vilket är 1,5 procentenheter högre än oktober ifjol. Under oktober månad tillsattes 131 st lediga platser, vilket är 52 platser mindre än under oktober ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 68,7 procent inom tre veckor, jämfört med ca 68,9 procent i oktober ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 43 st).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Enligt de senaste uppgifterna har arbetskraften på Åland ökat, vilket innebär att det relativa arbetslöshetstalet har sjunkit lite trots att antalet arbetslösa arbetssökande har ökat något. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2014. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax