Arbetslöshetssituationen oktober 2018

Det relativa arbetslöshetstalet 3,1 procent i oktober

I oktober var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,1 procent, i oktober ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,7 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 2,7 procent medan det var 3,5 procent för männen. I oktober var 1,2 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,1 procent, i oktober ifjol var det 4,8 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet betydligt lägre än för männen, 3,9 procent jämfört med 6,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,1 procent (3,4 procent i oktober ifjol). Här var arbetslöshetstalet 2,8 procent för kvinnorna och 3,5 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (167 st) var marginellt lägre än i oktober ifjol (169 st), och utgör 1,1 procent av arbetskraften (samma som i oktober ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 71 st över 55 år (2,1 procent) och fem personer under 25 år (0,1 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 14 personer varit arbetslösa längre än tre månader (0,9 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i oktober sjönk till 4,0 procent (4,7 procent i oktober ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i oktober ca 2,5 procent (3,1 procent i oktober ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,5 procent (2,8 procent i oktober ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i oktober högst i Eckerö (med 4,2 procent) medan det var lägst i Lumparland (med 1,0 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2018

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade något

Antalet lediga platser var i oktober 156 stycken, vilket är fyra platser mindre än i oktober 2017. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 33,4 procent i oktober i år, vilket är 5,2 procentenheter högre än oktober ifjol. Under oktober månad tillsattes 144 st lediga platser vilket är 13 platser mer än under oktober ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 66,7 procent inom tre veckor, jämfört med ca 68,7 procent i oktober ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 47 st).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2015. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax