Arbetslöshetssituationen oktober 2020

Det relativa arbetslöshetstalet 9,3 procent i oktober

I oktober var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 9,3 procent, jämfört med 3,4 procent i oktober ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 8,4 procent medan det var 10,1 procent för männen. I oktober var 1,1 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Efter den snabba ökningen av antalet arbetslösa samt permitterade arbetssökande under våren, så har antalet sedan mitten av juni minskat i långsam takt.

Det kan poängteras att i den här statistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande och dels permitterade personer som arbetslösa. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare i praktiken även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i oktober efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i oktober stod arbetslösa för ungefär 46 procent

Figur 1 illustrerar att ca 17 procent av de arbetssökande personerna i oktober 2020 (inklusive boende utanför Åland) fortfarande bestod av permitterade arbetstagare (381 personer). Jämfört med september 2020 är det en minskning med 79 personer. Ungefär 46 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (1 051 personer), detta i sin tur är en minskning med 34 personer jämfört med september 2020. Jämfört med situationen den 15 oktober har arbetslösheten minskat marginellt, antalet arbetslösa eller permitterade har minskat från 1 424 personer den 15 oktober till 1 419 personer den 1 november 2020 (endast boende på Åland).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år (10,1 procent), följt av personer 55 år och äldre (9,4 procent) samt personer i åldern 25–54 år (9,1 procent). Jämfört med situationen i september har det relativa arbetslöshetstalet sjunkit mest i åldersgruppen 25–54 år, men också något i åldersgrupperna under 25 år samt 55 år och äldre.

Antalet långtidsarbetslösa ökade kraftigt i oktober

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 10,1 procent, jämfört med 5,4 procent i oktober ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 8,6 procent jämfört med 11,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 9,4 procent (3,4 procent i oktober ifjol). Här var arbetslöshetstalet 9,0 procent för kvinnorna och 9,8 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (820 stycken) var mycket högre än i oktober ifjol (168 stycken), och utgör 5,4 procent av arbetskraften (1,1 procent i oktober ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 232 stycken över 55 år (6,7 procent) och 42 personer under 25 år (1,2 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 76 personer varit arbetslösa längre än tre månader (5,2 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i oktober var 11,7 procent (4,5 procent i oktober ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i oktober ca 7,8 procent (2,8 procent i oktober ifjol) medan det i skärgården steg till 6,6 procent (2,0 procent i oktober ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i oktober högst i Eckerö (med 12,5 procent) medan det var lägst på Sottunga med 2,2 procent. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 2: Regionala arbetslöshetstal 1993–2020

Situationen på den åländska arbetsmarknaden i oktober 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession.

Antalet lediga platser minskade kraftigt

Antalet lediga platser var i oktober 86 stycken, och det är 71 platser mindre än i oktober 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 6,1 procent i oktober i år, vilket är 24,3 procentenheter lägre än oktober ifjol. Under oktober månad tillsattes 128 stycken lediga platser vilket är hela 174 platser mindre än under oktober ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 68,8 procent inom tre veckor, jämfört med ca 54,6 procent i oktober ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 39 stycken).

Kommande publicering preliminärt 2 december 2020

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2017. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax