Arbetslöshetssituationen oktober 2022

Det relativa arbetslöshetstalet 4,0 procent i oktober

I oktober var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,0 procent, jämfört med 5,0 procent i oktober ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent medan det var 4,7 procent för männen. I oktober var 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,3 procent, jämfört med 5,1 procent i oktober ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 3,3 procent jämfört med 7,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 4,1 procent (5,2 procent i oktober ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,0 procent för kvinnorna och 5,4 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 3,8 procent (4,9 procent i oktober ifjol), här var arbetslöshetstalet 3,4 procent för kvinnorna och 4,2 procent för männen. Jämfört med situationen i september var det relativa arbetslöshetstalet oförändrat i åldern under 25 år, och sjönk något i åldersgrupperna 25–54 år samt äldre än 55 år. För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i oktober var 5,1 procent (6,6 procent i oktober ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i oktober ca 3,4 procent (4,0 procent i oktober ifjol) medan det i skärgården sjönk till 2,5 procent (3,2 procent i oktober ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i oktober högst i Eckerö (med 5,8 procent) och lägst i Föglö (med 1,2 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2022Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade

Antalet lediga platser var i oktober 216 stycken (inklusive en sommararbetsplats), och det är 53 platser mindre än i oktober 2021. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 35,7 procent i oktober i år, vilket är 0,8 procentenheter högre än oktober ifjol. Under oktober månad tillsattes 209 stycken lediga platser vilket är 17 platser mer än under oktober ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 72,2 procent inom tre veckor, jämfört med ca 70,8 procent i oktober ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 76 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2020. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax