Arbetslöshetssituationen oktober 2023

Det relativa arbetslöshetstalet 3,9 procent i oktober

I oktober var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,9 procent, i oktober ifjol var det 4,0 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent medan det var 4,5 procent för männen. I oktober var 1,6 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 6,7 procent (5,3 procent i oktober ifjol). För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet något lägre än för männen, 4,9 procent jämfört med 8,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,7 procent (4,1 procent i oktober ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,1 procent för kvinnorna och 4,5 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 3,6 procent (3,8 procent i oktober ifjol), här var arbetslöshetstalet 3,3 procent för kvinnorna och 4,0 procent för männen. Jämfört med situationen i september sjönk det relativa arbetslöshetstalet i åldersgrupperna under 25 år samt 25–54 år, men ökade något i åldersgruppen 55 år och äldre. För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i oktober var 5,4 procent (5,1 procent i oktober ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i oktober ca 3,0 procent (3,4 procent i oktober ifjol) medan det i skärgården steg till 2,7 procent (2,5 procent i oktober ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i oktober högst i Mariehamn (med 5,4 procent) och lägst i Lumparland (med 1,6 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2023

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade i oktober

Antalet lediga platser var i oktober 223 stycken, och det är sju platser mer än i oktober 2022. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 38,0 procent i oktober i år, vilket är 2,3 procentenheter högre än oktober ifjol. Under oktober månad tillsattes 186 stycken lediga platser vilket är 23 platser mindre än under oktober ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 69,9 procent inom tre veckor, jämfört med ca 72,2 procent i oktober ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 72 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2021. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax