Arbetslöshetssituationen september 2018

Det relativa arbetslöshetstalet 3,2 procent i september

I september var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,2 procent, i september ifjol var det relativa arbetslöshetstalet 3,3 procent. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 2,8 procent medan det var 3,7 procent för männen. I september var 1,0 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 4,8 procent, i september ifjol var det 3,9 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet betydligt lägre än för männen, 3,4 procent jämfört med 6,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,4 procent (3,1 procent i september ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,0 procent för kvinnorna och 3,8 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (174 st) var högre än i september ifjol (165 st), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (1,1 procent i september ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 76 st över 55 år (2,2 procent) och sex personer under 25 år (0,2 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 20 personer varit arbetslösa längre än tre månader (1,4 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i september sjönk till 4,0 procent (4,3 procent i september ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i september ca 2,7 procent (samma som i september ifjol) medan det i skärgården steg till 2,8 procent (2,2 procent i september ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i september högst i Kökar (med 6,7 procent) medan det var lägst i Lumparland (med 1,0 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2018

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade något

Antalet lediga platser var i september 158 stycken, vilket är 18 st mer än i september 2017. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 32,4 procent i september i år, vilket är 4,6 procentenheter högre än september ifjol. Under september månad tillsattes 198 st lediga platser vilket är sex platser mindre än under september ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 62,1 procent inom tre veckor, jämfört med ca 60,8 procent i september ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 60 st).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2015. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax