Arbetslöshetssituationen september 2019

Det relativa arbetslöshetstalet 3,5 procent i september

I september var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,5 procent, det är en ökning från 3,2 procent i september ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,2 procent medan det var 3,7 procent för männen. I september var 0,9 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,4 procent, i september ifjol var det 4,8 procent. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 4,3 procent jämfört med 6,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 3,5 procent (3,4 procent i september ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,2 procent för kvinnorna och 3,9 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (175 stycken) var marginellt högre än i september ifjol (174 stycken), och utgör 1,2 procent av arbetskraften (samma som i september ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 62 stycken över 55 år (1,8 procent) och 13 personer under 25 år (0,4 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 30 personer varit arbetslösa längre än tre månader (2,1 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i skärgården

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i september var 4,8 procent (4,0 procent i september ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i september ca 2,7 procent (oförändrat från september ifjol) medan det i skärgården sjönk till ca 2,2 procent (2,8 procent i september ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i september högst i Geta med 5,3 procent medan det var lägst i Föglö med 1,5 procent. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2019

Linjediagram som illustrerar det regionvisa arbetslöshetstalet. Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade

Antalet lediga platser var i september 133 stycken, och det är 25 platser mindre än i september 2018. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 25,3 procent i september i år, vilket är 7,2 procentenheter mindre än september ifjol. Under september månad tillsattes 213 stycken lediga platser vilket är 15 platser fler än under september ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 66,2 procent inom tre veckor, jämfört med ca 62,1 procent i september ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 121 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2016. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax