Arbetslöshetssituationen september 2020

Det relativa arbetslöshetstalet 10,0 procent i september

I september var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 10,0 procent, jämfört med 3,5 procent i september ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 9,2 procent medan det var 10,8 procent för männen. I september var 0,7 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har stora konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Efter den snabba ökningen av antalet arbetslösa samt permitterade arbetssökande under våren, så har antalet sedan mitten av juni minskat i långsam takt.

Det kan poängteras att i den här statistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande och dels permitterade personer som arbetslösa. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare i praktiken även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i september efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i september stod arbetslösa för ungefär 46 procent

Figur 1 illustrerar att ca 20 procent av de arbetssökande personerna i september 2020 (inklusive boende utanför Åland) fortfarande bestod av permitterade arbetstagare (460 personer). Jämfört med augusti 2020 är det en minskning med 38 personer. Ungefär 46 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (1 085 personer), detta i sin tur är en minskning med 42 personer jämfört med augusti 2020. Jämfört med situationen den 15 september har arbetslösheten minskat något, antalet arbetslösa eller permitterade har minskat från 1 547 personer den 15 september till 1 529 personer den 1 oktober 2020 (endast boende på Åland).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år (10,5 procent), följt av personer i åldern 25–54 år (10,0 procent) samt personer 55 år och äldre (9,8 procent). Jämfört med situationen i augusti har det relativa arbetslöshetstalet sjunkit framförallt i åldersgruppen under 25 år, men också något i åldersgruppen 55 år och äldre. Det relativa arbetslöshetstalet för personer i åldern 25–54 år var oförändrat jämfört med augusti.

Antalet långtidsarbetslösa ökade kraftigt i september

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 10,5 procent, jämfört med 5,4 procent i september ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 7,7 procent jämfört med 13,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 9,8 procent (3,5 procent i september ifjol). Här var arbetslöshetstalet 9,4 procent för kvinnorna och 10,3 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (615 stycken) var högre än i september ifjol (175 stycken), och utgör 4,0 procent av arbetskraften (1,2 procent i september ifjol). Av de långtidsarbetslösa var 154 stycken över 55 år (4,4 procent) och 51 personer under 25 år (1,5 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 100 personer varit arbetslösa längre än tre månader (6,9 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Eckerö

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i september var 12,7 procent (4,8 procent i september ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i september ca 8,3 procent (2,7 procent i september ifjol) medan det i skärgården steg till 7,2 procent (2,2 procent i september ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i september högst i Eckerö (med 13,3 procent) medan det var lägst på Sottunga med 2,2 procent. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 2: Regionala arbetslöshetstal 1993–2020

Situationen på den åländska arbetsmarknaden i september 2020 kan närmast jämföras med 90-talets recession.

Antalet lediga platser minskade kraftigt

Antalet lediga platser var i september 70 stycken, och det är 63 platser mindre än i september 2019. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 4,6 procent i september i år, vilket är 20,7 procentenheter lägre än september ifjol. Under september månad tillsattes 177 stycken lediga platser vilket är 36 platser mindre än under september ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 66,7 procent inom tre veckor, jämfört med ca 66,2 procent i september ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 67 stycken).

Kommande publicering preliminärt 3 november 2020

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2017. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax