Arbetslöshetssituationen september 2021

Det relativa arbetslöshetstalet 5,3 procent i september

I september var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 5,3 procent, jämfört med 10,0 procent i september ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 5,0 procent medan det var 5,7 procent för männen. I september var 1,3 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Coronavirusets (covid-19) inverkan på den åländska arbetsmarknaden

Den rådande coronavirussituationen och de restriktioner som för närvarande råder på Åland har fortsättningsvis konsekvenser för sysselsättningsläget på den åländska arbetsmarknaden. Efter den snabba ökningen av antalet arbetslösa samt permitterade arbetssökande under våren 2020, så har antalet sedan dess minskat i långsam takt. Antalet är dock fortfarande väsentligt fler än innan coronapandemin.

Det kan poängteras att i den här statistiken definieras dels arbetslösa arbetssökande, dels permitterade personer som arbetslösa. De permitterade personerna har fortfarande en arbetsgivare i praktiken även om de för tillfället saknar arbete.

Figur 1: Arbetssökande personer i september efter arbetsmarknadsstatus

Av alla arbetssökande personer i september stod arbetslösa för ungefär 36 procent

Figur 1 illustrerar att ungefär sju procent av de arbetssökande personerna i september 2021 (inklusive boende utanför Åland) bestod av permitterade arbetstagare (139 personer). Jämfört med augusti 2021 är det en minskning med 32 personer. Nästan 37 procent av de arbetssökande personerna var arbetslösa (686 personer), detta i sin tur är en minskning med 19 personer jämfört med augusti 2021.

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet högst för personer under 25 år (6,0 procent), följt av personer 55 år och äldre (5,4 procent) samt personer i åldern 25–54 år (5,2 procent). Jämfört med situationen i augusti har det relativa arbetslöshetstalet minskat i samtliga åldersgrupper.

Observera att en av orsakerna till den minskade arbetslösheten jämfört med situationen för ett år sedan är att företagare som lyfter arbetsmarknadsstöd numera är kodade som i arbete, efter att tidigare varit kodade som arbetslösa. Denna förändring är enligt nationella anvisningar och genomfördes i samband med maj månads statistik.

Antalet långtidsarbetslösa sjönk i september

Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 6,0 procent, jämfört med 10,5 procent i september ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet lägre än för männen, 4,0 procent jämfört med 7,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 5,4 procent (9,8 procent i september ifjol). Här var arbetslöshetstalet 5,5 procent för kvinnorna och 5,1 procent för männen. Antalet långtidsarbetslösa (434 stycken) var lägre än i september ifjol (615 stycken), och utgör 2,8 procent av arbetskraften (4,0 procent i september ifjol). Antalet långtidsarbetslösa har även minskat jämfört med augusti då antalet var 475 st. Av de långtidsarbetslösa var 123 stycken över 55 år (3,5 procent) och 28 personer under 25 år (0,8 procent). Av de arbetslösa personerna under 25 år hade 40 personer varit arbetslösa längre än tre månader (2,9 procent). För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Mariehamn

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i september var 7,1 procent (12,7 procent i september ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i september ca 4,2 procent (8,3 procent i september ifjol) medan det i skärgården sjönk till 3,4 procent (7,2 procent i september ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i september högst i Mariehamn (med 7,1 procent) medan Sottunga inte hade några arbetslösa personer alls. För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2010–2021

Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser ökade jämfört med september ifjol

Antalet lediga platser var i september 273 stycken, och det är 203 platser mer än i september 2020. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 33,3 procent i september i år, vilket är 28,8 procentenheter högre än september ifjol. Under september månad tillsattes hela 215 stycken lediga platser vilket är 38 platser mer än under september ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 64,7 procent inom tre veckor, jämfört med ca 66,7 procent i september ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 90 stycken).

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2018. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax