Arbetslöshetssituationen september 2022

Det relativa arbetslöshetstalet 4,1 procent i september

I september var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,1 procent, jämfört med 5,3 procent i september ifjol. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,6 procent medan det var 4,6 procent för männen. I september var 0,9 procent av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder (sysselsättningsstöd, arbetsprövning/arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning).

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,3 procent, jämfört med 6,0 procent i september ifjol. För kvinnor var ungdomsarbetslöshetstalet något lägre än för männen, 4,3 procent jämfört med 6,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för de 55 år fyllda var 4,2 procent (5,4 procent i september ifjol). Här var arbetslöshetstalet 3,3 procent för kvinnorna och 5,2 procent för männen. För personer i åldern 25–54 år var arbetslöshetstalet 3,9 procent (5,2 procent i september ifjol), här var arbetslöshetstalet 3,6 procent för kvinnorna och 4,2 procent för männen. Jämfört med situationen i augusti var det relativa arbetslöshetstalet oförändrat i åldern 25–54 år, men steg något i åldersgrupperna under 25 år samt äldre än 55 år. För en tabell med aktuella uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet efter utvalda åldersgrupper samt arbetslöshetens längd, klicka här.

Det relativa arbetslöshetstalet högst i Kökar

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i september var 5,3 procent (7,1 procent i september ifjol). På landsbygden var arbetslöshetstalet i september ca 3,3 procent (4,2 procent i september ifjol) medan det i skärgården sjönk till 3,0 procent (3,4 procent i september ifjol). Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetstalet i september högst i Kökar (med 7,5 procent) och lägst i Kumlinge (med 1,4 procent). För en tabell med kommunvisa uppgifter om det relativa arbetslöshetstalet, klicka här.

Figur 1: Regionala arbetslöshetstal 2000–2022Arbetslösheten håller sig på en högre nivå i Mariehamn än både på landsbygden och i skärgården

Antalet lediga platser minskade

Antalet lediga platser var i september 243 stycken (inklusive en sommararbetsplats), och det är 30 platser mindre än i september 2021. De lediga platserna i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var 39,4 procent i september i år, vilket är 6,1 procentenheter högre än september ifjol. Under september månad tillsattes 271 stycken lediga platser vilket är 56 platser mer än under september ifjol. Av de tillsatta platserna tillsattes ca 60,5 procent inom tre veckor, jämfört med ca 64,7 procent i september ifjol. Flest nyanställningar registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal (med 106 stycken).

Vissa kortare tidsserier finns i detta meddelande medan längre tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Under vårt temaområde hållbar utveckling finns även beräknad risk för arbetslöshet, diagram och underlagstabell finns att ladda ned i Excel-format.

Beskrivning av statistiken

Observera att uppgiften för arbetskraften justeras i januari, vilket kan medföra vissa förändringar i det relativa arbetslöshetstalet. Mer information om förändringen av arbetskraften finns i statistikmeddelandet Sysselsatt arbetskraft den 31.12.2019. Vid jämförelser med uppgifter för Finland, vänligen notera att de uppgifter som publiceras av Statistikcentralen baserar sig på Arbetskraftsundersökningen (AKU). Arbetslöshetsuppgifter i AKU brukar generellt vara betydligt lägre än registerbaserade uppgifter från Arbets- och Näringsministeriet, vilka motsvarar uppgifterna i den åländska arbetslöshetsstatistiken.

För mera information om arbetslöshetsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax