Arealen 1.1.2020

Knappt sex procent av Ålands yta är bebyggd

Av Ålands landyta på 1 554 kvadratkilometer utgör bebyggda områden av olika slag närmare 6 procent. Lantmäteriverket ger ut uppgifter om arealen årligen och mindre förändringar görs ibland av olika orsaker, se Beskrivning av statistiken. I statistiken ingår också uppgifter om insjö- och havsvattenareal. Därtill innehåller denna nyhet uppgifter från Finlands miljöcentral som visar hur landarealen fördelar sig på olika marktyper.

Kommunernas medelareal är närmare 100 kvadratkilometer

Ålands landyta den 1.1.2020 var knappt en halv km² större än året före. Från i fjol har små justeringar av landytan gjorts för Föglö, Hammarland, Jomala och Kumlinge. Skillnaderna mellan kommunerna är betydligt mindre när det gäller arealen än beträffande folkmängden. De flesta kommuner har en landyta i storleksordningen 100–150 km². På landsbygden är bara Geta och Lumparland mindre och i skärgården Kökar och Sottunga. Saltvik har den största landytan av kommunerna med 152 km² och Mariehamn den minsta med 12. Landsbygdskommunernas medelstorlek är drygt 110 km² och skärgårdskommunernas nästan 90 km. De sex skärgårdskommunerna står tillsammans för en tredjedel av Ålands landyta.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Knappt två procent är insjöar

Insjöarnas sammanlagda yta är 29 km² och de utgör knappt 2 procent av arealen (land + insjöar). I skärgården är andelen bara 0,3 procent. Av kommunerna ligger Finström högst med fem procent. Största delen av insjöarealen ligger på norra Åland. Tre fjärdedelar finns i Finström, Geta, Saltvik och Sund. Av Finlands yta är tio procent insjöar och av Sveriges nio procent.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Nästan 60 procent av Ålands havsareal hör till skärgårdskommunerna

Över 11 700 km² havsområden hör till Åland. Med dessa inräknade är Ålands totalareal drygt 13 300 km², varav 88 procent är hav. Av Finlands totala areal är 13 procent hav och av Sveriges 15 procent. En tredjedel av Ålands havsareal hör till Föglö och Kökar, och skärgårdskommunerna totalt står för nästan 60 procent. Av de faståländska kommunerna har Hammarland och Saltvik de största havsområdena. I de flesta åländska kommuner är havsytan flera gånger större än landarealen. Bara Finström, Sund och Mariehamn har mindre hav än land.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Över två tredjedelar är skog

Enligt uppgifterna om markanvändning från 2018 täcks nästan 70 procent av Ålands landyta av skog medan 10 procent är berggrund och knappt 2 procent våtmarker. Den odlade marken upptar närmare nio procent av arealen. Därtill kommer beten och annan jordbruksmark på fyra procent, varför jordbruksområdena totalt omfattar tretton procent. Närmare sex procent klassificeras som bebyggda områden. Av detta upptas tre procent av bostads- och fritidsbebyggelse samt en procent av områden för affärsverksamhet och industri med mera. Trafikområden utgör också en procent. Där ingår främst vägar, men också hamnar och flygplatser.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Skärgården har den högsta andelen berg, Jomala mest jordbruksmark

Det finns stora skillnader mellan kommuner och regioner när det gäller marktyper. I Mariehamn räknas närmare 60 procent av ytan till bebyggda områden. En tredjedel av arealen upptas av bostadsbebyggelse och en fjärdedel av områden för andra verksamheter. Även parker och sportplaner räknas hit. Över en tredjedel av staden yta utgörs av skog och berg och närmare fem procent av jordbruksområden.

På landsbygden är sex procent av ytan bebyggd och i skärgården tre procent. Jomala ligger högst av kommunerna med nio procent. Jomala har den största andelen när det gäller områden för bosättning och även för såväl affärs- och industriverksamhet som trafik. Andelen som upptas av fritidsbebyggelse är störst i Lumparland och Lemland.

Också när det gäller jordbruksmark är andelen dubbelt så stor på landsbygden som i skärgården, 15 procent respektive 8 procent. Det är åkermarken som utgör skillnaden, eftersom andelen betesmark är högre i skärgården. Jomala och Finström har högst andel jordbruksmark totalt, 25 respektive 21 procent. Skogsmarken dominerar i nästan alla kommuner på landsbygden och i skärgården och utgör 60–80 procent av arealen. Lägst är andelen i Kökar, drygt 40 procent. Där är i stället andelen berggrund störst bland kommunerna, också den drygt 40 procent. Här finns en tydlig skillnad mellan skärgården och fasta Åland. I skärgården utgörs 20 procent av ytan av berggrund mot bara 5 procent i landsbygdskommunerna. Den högsta siffran på landsbygden står Geta för med över tio procent berg. Våtmarker utgör en eller två procent i de flesta kommuner.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Exaktare och mera detaljerade uppgifter finns i tabellen Land- och vattenareal 1.1.2020 samt markanvändning 31.12.2018 efter kommun.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax