Avfallsstatistik 2004

Ålänningarnas inverkan på miljön är stor varför det är av intresse för allmänheten att se hur avfallssituationen på Åland ser ut. Urvalet i statistiken är stort och statistiken borde ge en bra bild av avfallssituationen på Åland. Statistiken i rapporten har samlats in från de företag och offentliga inrättningar som transporterar eller behandlar avfall. Den totala uppkomna avfallsmängden år 2004 på Åland var ca 61 500 ton.

Icke-farligt avfall
Under år 2004 producerades det 59 676 ton icke-farligt avfall. Av det icke-farliga avfallet stod vanligt slam för största delen med 34 450 ton (våtsubstans). Andra stora poster är hushållsavfall och blandat, ej differentierat avfall. Mängden farligt avfall som uppkom var 1 692 ton, varav uttjänta fordon och oljeavfall stod för mer än hälften.

Hushållens andel av avfallet
Hushållen på Åland producerade mer än 39 000 ton år 2004 vilket är mer än 50 procent av det producerade avfallet. Av denna post var största delen vanligt slam. Även hushållsavfall och blandat, ej differentierat avfall var stora poster för hushållen. En annan viktig bransch är tjänster, där mer än 11 500 ton avfall uppkom under år 2004.

Avfall behandlat på Åland
Nästan 46 000 ton eller 70 procent av avfallet behandlades lokalt på Åland under år 2004. Drygt 19 500 ton avfall transporterades bort från Åland. Av det avfall som transporteras bort från Åland fördes mer än 80 % till Finland, och resterande del till Sverige. I stort sett allt farligt avfall transporteras bort från Åland för omhändertagande.

Återvunnet avfall
Sammanlagt återvanns 36 800 ton avfall på Åland år 2004, vilket är ca 80 procent av allt återvunnet avfall. Även här är största posten vanligt slam. Övriga 9 000 ton avfall som behandlas på Åland deponeras. Av det avfall som deponeras är drygt 30 % hushållsavfall och blandat avfall, resten består av organiskt material.

Hela rapporten kan du läsa här.