Avfallsstatistik 2006

Ålänningarnas inverkan på miljön är stor varför det är av intresse för allmänheten att se hur avfallssituationen på Åland ser ut. Urvalet i statistiken är stort och statistiken borde ge en bra bild av avfallssituationen på Åland. Statistiken i rapporten har samlats in från de företag och offentliga inrättningar som transporterar eller behandlar avfall. Den totala uppkomna avfallsmängden år 2006 på Åland var ca 49 600 ton.

Icke-farligt avfall
Under år 2006 producerades det 47 383 ton icke-farligt avfall. Av det icke-farliga avfallet stod vanligt slam för största delen med 29 096 ton (våtsubstans). Andra stora poster är hushållsavfall och blandat, ej differentierat avfall. Mängden farligt avfall som uppkom var 2 238 ton, varav uttjänta fordon och oljeavfall var de största posterna.

Hushållens andel av avfallet
Hushållen på Åland producerade mer än 30 500 ton år 2006 vilket är mer än 60 procent av det producerade avfallet. Av denna post var största delen vanligt slam. Även hushållsavfall och metallavfall var stora poster för hushållen. En annan viktig bransch är tjänster, där nästan 9 400 ton avfall uppkom under år 2006.

Avfallet behandlas på Åland
Nästan 35 500 ton eller ca 70 procent av avfallet behandlades lokalt på Åland under år 2006. Drygt 16 300 ton avfall transporterades bort från Åland. Av det avfall som transporteras bort från Åland fördes mer än 70 % till Finland, och resterande del till Sverige, Estland och Ukraina. I stort sett allt farligt avfall transporteras bort från Åland för omhändertagande. Transporterna till Ukraina består av hjälpsändning av begagnade möbler, medan transporterna till Estland består delvis av hjälpsändningar och delvis av försäljning av skrot.

Återvunnet avfall
Sammanlagt återvanns ca 34 400 ton avfall på Åland år 2006, vilket är ca 97 procent av allt behandlat avfall. Även här är största posten vanligt slam. Övriga ca 1 100 ton avfall som behandlas på Åland deponeras. Av det avfall som deponeras är drygt 35 % hushållsavfall och blandat avfall, resten består av organiskt material.

Hela rapporten kan du läsa här.