Avfallsstatistik 2008

Icke-farligt avfall

Under år 2008 producerades det ca 27 400 ton icke-farligt avfall. Av det icke-farliga avfallet stod vanligt slam för största delen med drygt 7 500 ton (torrsubstans). Andra stora poster är hushållsavfall, animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel, pappers- och pappavfall samt metallavfall. Mängden farligt avfall som uppkom var ca 1 900 ton, varav uttjänta fordon var den största posten.

Hushållens andel av avfallet

Hushållen på Åland producerade drygt 6 430 ton år 2008 vilket är ca 22 procent av det producerade avfallet. Av denna post var största delen hushållsavfall, följt av avfallsslaget vanligt slam. Mest avfall producerades i branschen övriga tjänster, där ca 13 100 ton avfall uppkom under år 2008.

Avfallet behandlas på Åland

Närmare 9 700 ton eller ca 33 procent av avfallet behandlades lokalt på Åland under år 2008. Drygt 17 700 ton avfall transporterades bort från Åland. Av det avfall som transporteras bort från Åland fördes mer än 70 procent till Finland, och ca 25 procent till Sverige. I stort sett allt farligt avfall transporteras bort från Åland för omhändertagande.

Återvunnet avfall

Behandlingen av avfallet på Åland består i statistiken till 100 procent av åtgärder som kan leda till återvinning. Någon form av deponering fanns inte officiellt år 2008. Av det avfall som behandlas på Åland är den största posten vanligt slam. Ungefär 85 procent av det behandlade avfallet består av vanligt slam, först rening i reningsverk och sedermera kompostering.

För att läsa hela rapporten, klicka här.