Avfallsstatistik 2010

Den totala uppkomna avfallsmängden år 2010 på Åland var ca 41 000 ton

Under år 2010 producerades det ca 37 800 ton icke-farligt avfall. Av det icke-farliga avfallet stod mineraliskt bygg- och rivningsavfall för största delen med drygt 10 400 ton (torrsubstans). Andra stora poster är vanligt slam, hushållsavfall och liknande avfall, animaliskt avfall och blandat matavfall, pappers- och pappavfall samt metallavfall. Mängden farligt avfall som uppkom var ca 3 200 ton, varav mineraliskt bygg- och rivningsavfall var den största posten.

Hushållens andel av avfallet

Hushållen på Åland producerade drygt 10 200 ton år 2010 vilket är ca 25 procent av det producerade avfallet. Av denna post var största delen hushållsavfall, följt av avfallsslaget pappers- och pappavfall. Mest avfall producerades i branschen byggverksamhet, med nästan 11 800 ton avfall, följt av branschen övriga tjänster med närmare 10 700 ton avfall.

Mer än hälften av avfallet behandlas på Åland

Drygt 23 100 ton eller ca 56 procent av avfallet behandlades lokalt på Åland under år 2010. Nästan 27 600 ton avfall transporterades bort från Åland. Av det avfall som transporteras bort från Åland fördes närmare 72 procent till Finland, och ca 24 procent till Sverige. I stort sett allt farligt avfall transporteras bort från Åland för omhändertagande.

Behandlingen av avfallet på Åland består i statistiken främst av åtgärder som kan leda till återvinning. Deponering av organiska material förekommer till viss del, varav majoriteten är mineraliskt bygg- och rivningsavfall. Av den behandling som sker på Åland och som kan leda till återvinning är den största posten vanligt slam med ungefär 52 procent, först rening i reningsverk och sedermera kompostering.

För att läsa hela rapporten, klicka här.

 

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 19 oktober 2011

Frågor om avfallsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)