Avfallsstatistik 2012

Den totala uppkomna avfallsmängden år 2012 på Åland var ca 84.200 ton

Under år 2012 producerades det ca 82.900 ton icke-farligt avfall. Av det icke-farliga avfallet stod annat mineralavfall för största delen med nästan 28.600 ton. Andra stora poster är mineraliskt bygg- och rivningsavfall, animaliskt avfall och blandat matavfall, vanligt slam samt hushållsavfall och liknande avfall. Mängden farligt avfall som uppkom var drygt 1.300 ton, varav kasserade fordon var den största posten.

Hushållens andel av avfallet

Mest avfall producerades i branschen byggverksamhet, med nästan 41.600 ton avfall, följt av branschen övriga tjänster med drygt 12.900 ton avfall. Hushållen på Åland producerade drygt 10.700 ton år 2012 vilket är knappt 13 procent av det producerade avfallet. Av denna post var största delen hushållsavfall och liknande avfall, följt av avfallsslaget annat mineralavfall. Fördelat på den åländska befolkningen ger det ca 375 kilogram alstrat avfall per person. En vidare benämning av hushållsavfall är avfall från hushåll och därmed jämförligt från verksamheter, till exempel hushållsavfall samt avfall som härstammar från personalmatsalar, personalrum, butiker och så vidare. Med denna vidare definition producerades år 2012 ca 531 kilogram avfall per person.

Största delen av avfallet behandlas på Åland

Nästan 66.100 ton eller ca 78 procent av avfallet behandlades lokalt på Åland under år 2012. Nästan 16.400 ton avfall transporterades bort från Åland. Av det avfall som transporteras bort från Åland fördes ca 55 procent till Finland, och ca 44 procent till Sverige. Allt farligt avfall transporteras bort från Åland för omhändertagande.

Behandlingen av avfallet på Åland består i statistiken dels av åtgärder som kan leda till återvinning och dels av bortskaffande åtgärder (deponering). Av den behandling som sker på Åland och som kan leda till återvinning är den största posten animaliskt avfall och blandat matavfall med ungefär 43 procent, följt av vanligt slam samt mineraliskt bygg- och rivningsavfall. Bortskaffande åtgärder (deponering) består till sin helhet av mineraliskt avfall.

För att läsa hela rapporten, klicka här.

Frågor om avfallsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 22 oktober 2013