Avfallsstatistik 2014

Den totala uppkomna avfallsmängden år 2014 på Åland var ca 80.100 ton

Under år 2014 producerades det ca 78.600 ton icke-farligt avfall. Av det icke-farliga avfallet stod annat mineralavfall för största delen med drygt 25.700 ton. Andra stora poster är animaliskt avfall och blandat matavfall, mineraliskt bygg- och rivningsavfall, vanligt slam samt hushållsavfall och liknande avfall. Mängden farligt avfall som uppkom var drygt 1.400 ton, varav kasserade fordon samt kasserad utrustning var de största posterna.

Hushållens andel av avfallet

Mest avfall producerades i branschen byggverksamhet, med nästan 30.600 ton avfall, följt av branscherna övriga tjänster med drygt 16.200 ton avfall och livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning med knappt 16.100 ton avfall. Hushållen på Åland producerade ca 9.500 ton år 2014 vilket är knappt tolv procent av det producerade avfallet. Av denna post var största delen hushållsavfall och liknande avfall, följt av avfallsslaget pappers- och pappavfall. Fördelat på den åländska befolkningen  ger det ca 329 kilogram alstrat avfall per person (vanligt slam uttryckt i torrvikt). En vidare benämning av hushållsavfall är avfall från hushåll och därmed jämförligt från verksamheter, till exempel hushållsavfall samt avfall som härstammar från personalmatsalar, personalrum, butiker och så vidare. Med denna vidare definition producerades år 2014 ca 478 kilogram avfall per person.

Största delen av avfallet behandlas på Åland

Nästan 59.800 ton eller ca 75 procent av avfallet behandlades lokalt på Åland under år 2014. Nästan 18.100 ton avfall transporterades bort från Åland. Av det avfall som transporteras bort från Åland fördes ca 52 procent till Sverige, och ca 47 procent till Finland. Allt farligt avfall transporteras bort från Åland för omhändertagande.

Behandlingen av avfallet på Åland består i statistiken dels av åtgärder som kan leda till återvinning och dels av bortskaffande åtgärder (deponering). Av den behandling som sker på Åland och som kan leda till återvinning är den största posten animaliskt avfall och blandat matavfall med ungefär 57 procent, följt av vanligt slam med ungefär 26 procent. Bortskaffande åtgärder (deponering) består nästan till sin helhet av mineraliskt avfall.

Längre tidsserier med avfallsstatistik finns att tillgå i våra databaser.

För att läsa hela rapporten, klicka här.

Frågor om avfallsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 19 oktober 2015