Avfallsstatistik 2016

Den totala uppkomna avfallsmängden på Åland var ca 45 600 ton år 2016

Under år 2016 producerades det ca 42 600 ton icke-farligt avfall. Av det icke-farliga avfallet stod animaliskt avfall och blandat matavfall för största delen med ca 14 500 ton. Andra stora poster är hushållsavfall och liknande avfall samt vanligt slam. Mängden farligt avfall som uppkom var ca 3 000 ton, varav annat mineralavfall var den största posten med ca 1 700 ton.

Hushållens andel av avfallet

Mest avfall producerades i branschen livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning, med nästan 14 400 ton avfall, följt av branschen övriga tjänster med närmare 13 700 ton avfall. Hushållen på Åland producerade knappt 7 900 ton avfall. Fördelat på den åländska befolkningen ger det ca 270 kilogram alstrat avfall per person (vanligt slam uttryckt i torrvikt). Av denna post består en stor del av hushållsavfall (3 675 ton) samt pappers- och pappavfall (714 ton). Avfall alstrat i branschen hushåll exklusive vanligt slam är ca 243 kilogram per person. En vidare benämning av hushållsavfall är avfall från hushåll och därmed jämförligt från verksamheter, till exempel hushållsavfall samt avfall som härstammar från personalmatsalar, personalrum, butiker och så vidare. Med denna vidare definition producerades år 2016 ca 445 kilogram avfall per person.

Figur 1: Uppkommet avfall på Åland 2004–2016 per capita (medelbefolkning)

Stapeldiagram som visar mängden farligt och icke-farligt avfall per capita

Majoriteten av avfallet behandlas på Åland

År 2016 behandlades mer än 25 700 ton avfall lokalt på Åland, av detta var knappt 25 600 ton återvinning och endast ca 150 ton bortskaffande åtgärder. Behandlingen av avfallet på Åland består i statistiken dels av åtgärder som kan leda till återvinning och dels av bortskaffande åtgärder (deponering). Av den behandling som sker på Åland och som kan leda till återvinning är den största posten animaliskt avfall och blandat matavfall med ungefär 52 procent, följt av vanligt slam med ungefär 30 procent. Bortskaffande åtgärder (deponering) består år 2016 till sin helhet av mineraliskt avfall.

Utöver det avfall som behandlades lokalt på Åland transporterades ca 16 900ton bort från Åland för behandling. I stort sett allt borttransporterat avfall transporteras till Finland och Sverige: ungefär hälften, ca 8 400 ton, transporterades till Finland medan andra hälften, knappt 8 400 ton, transporterades till Sverige. De transporter som gått till andra länder än Finland och Sverige består av små mängder, till största delen kläder och textilier samt kasserad utrustning (tex. hjälpsändningar).

Längre tidsserier med avfallsstatistik finns att tillgå i våra databaser.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax