Avfallsstatistik 2018

Den totala uppkomna avfallsmängden på Åland var ca 49 300 ton år 2018

Under år 2018 producerades det ca 46 900 ton icke-farligt avfall. Av det icke-farliga avfallet stod animaliskt avfall och blandat matavfall för största delen med närmare 16 700 ton. Här ingår exempelvis allt animaliskt och vegetabiliskt avfall som behandlas vid anläggningar på Åland (exempelvis kompostanläggningar, biogasanläggningar). Andra stora poster är hushållsavfall och liknande avfall samt vanligt slam. Mängden farligt avfall som uppkom var ca 2 400 ton, varav mineraliskt bygg- och rivningsavfall var den största posten med ca 1 300 ton.

Hushållens andel av avfallet

Mest avfall producerades i branschen livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning, med nästan 14 900 ton avfall, följt av branschen övriga tjänster med drygt 11 800 ton avfall. Hushållen på Åland producerade 8 442 ton avfall. Fördelat på den åländska befolkningen ger det ca 283 kilogram alstrat avfall per person (vanligt slam uttryckt i torrvikt). Av denna post består en stor del av hushållsavfall (3 916 ton), vanligt slam (1 226 ton) samt pappers- och pappavfall (534 ton). Avfall alstrat i branschen hushåll exklusive vanligt slam är ca 242 kilogram per person. En vidare benämning av hushållsavfall är avfall från hushåll och därmed jämförligt från verksamheter, till exempel hushållsavfall samt avfall som härstammar från personalmatsalar, personalrum, butiker och så vidare. Med denna vidare definition producerades år 2018 ca 457 kilogram avfall per person (inklusive vanligt slam).

Figur 1: Uppkommet avfall på Åland 2004–2018 per capita (medelbefolkning)

Farligt avfall per capita håller sig på en låg nivå

Majoriteten av avfallet behandlas på Åland

År 2018 behandlades ca 28 230 ton avfall lokalt på Åland, av detta var knappt 28 070 ton återvinning och endast ca 160 ton bortskaffande åtgärder. Behandlingen av avfallet på Åland består i statistiken dels av åtgärder som kan leda till återvinning och dels av bortskaffande åtgärder (deponering). Av den behandling som sker på Åland och som kan leda till återvinning är den största posten animaliskt avfall och blandat matavfall med ungefär 51 procent, följt av vanligt slam med ungefär 25 procent. Bortskaffande åtgärder (deponering) består år 2018 till sin helhet av mineraliskt avfall.

Utöver det avfall som behandlades lokalt på Åland transporterades närmare 25 700 ton bort från Åland för behandling (inklusive avfall som transporterats bort för återanvändning). I stort sett allt borttransporterat avfall transporteras till Finland och Sverige: ungefär 61 procent, ca 15 600 ton, transporterades till Finland medan ca 39 procent, knappt 10 000 ton, transporterades till Sverige. De transporter som gått till andra länder än Finland och Sverige består av små mängder, till största delen kläder och textilier samt kasserad utrustning (tex. hjälpsändningar). Dessa åtgärder kan anses vara återanvändning av avfall.

Längre tidsserier med avfallsstatistik finns att tillgå i våra databaser.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax