Avfallsstatistik 2020

Den totala uppkomna avfallsmängden på Åland var ca 51 100 ton år 2020

Under år 2020 producerades det ca 47 400 ton icke-farligt avfall. Av det icke-farliga avfallet stod animaliskt avfall och blandat matavfall för största delen med mer än 16 800 ton. Här ingår exempelvis allt animaliskt och vegetabiliskt avfall som behandlas vid anläggningar på Åland (exempelvis kompostanläggningar, biogasanläggningar). Andra stora poster är hushållsavfall och liknande avfallvanligt slam samt vegetabiliskt avfall. Mängden farligt avfall som uppkom var knappt 3 700 ton, varav mineraliskt bygg- och rivningsavfall var den största posten med närmare 2 600 ton.

Livsmedelsindustrin står för en stor andel av det producerade avfallet

Mest avfall producerades år 2020 i branschen livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning, med drygt 15 000 ton avfall (drygt 29 procent av det producerade avfallet), följt av branscherna hushåll (ca 11 000 ton) och övriga tjänster (nästan 9 400 ton avfall). Hushållen på Åland stod för knappt 22 procent av det producerade avfallet, andelen för övriga tjänster var ca 18 procent. Av det avfall som härstammar från hushållen var största delen hushållsavfall och liknande avfall, följt av avfallsslagen vanligt slam samt vegetabiliskt avfall.

Figur 1: Uppkommet avfall på Åland 2004–2020 per capita (medelbefolkning)

Farligt avfall per capita håller sig på en låg nivå

Majoriteten av avfallet behandlas på Åland

År 2020 behandlades ca 30 190 ton avfall lokalt på Åland, av detta var knappt 29 900 ton återvinning och endast ca 300 ton bortskaffande åtgärder. Behandlingen av avfallet på Åland består i statistiken dels av åtgärder som kan leda till återvinning och dels av bortskaffande åtgärder (deponering). Av den behandling som sker på Åland och som kan leda till återvinning är den största posten animaliskt avfall och blandat matavfall med ungefär 47 procent, följt av vanligt slam med ungefär 23 procent. Bortskaffande åtgärder (deponering) bestod år 2020 till sin helhet av mineraliskt avfall (inert avfall).

Utöver det avfall som behandlades lokalt på Åland transporterades ca 21 100 ton bort från Åland för behandling (inklusive avfall som transporterats bort för återanvändning). I stort sett allt borttransporterat avfall transporteras till Finland och Sverige: ungefär 48 procent, nästan 10 200 ton, transporterades till Finland medan ca 52 procent, knappt 10 900 ton, transporterades till Sverige. De transporter som gått till andra länder än Finland och Sverige består av små mängder, till största delen kläder och textilier samt kasserad utrustning (tex. hjälpsändningar). Dessa åtgärder kan anses vara återanvändning av avfall.

Längre tidsserier med avfallsstatistik finns att tillgå i våra databaser.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax