Avfallsstatistik 2022

Den totala uppkomna avfallsmängden på Åland var ca 48 000 ton år 2022

Under år 2022 producerades det ca 45 900 ton icke-farligt avfall. Av det icke-farliga avfallet stod animaliskt avfall och blandat matavfall för största delen med mer än 17 500 ton. Andra stora poster är hushållsavfall och liknande avfall samt vanligt slam. Mängden farligt avfall som uppkom var drygt 2 100 ton, varav mineraliskt bygg- och rivningsavfall var den största posten med mer än 900 ton. Den totala mängden avfall uppgick till drygt 48 000 ton år 2022, av detta var mer än en tredjedel någon form av animaliskt avfall och blandat matavfall. Jämfört med år 2020 innebär detta en minskning med nästan 3 100 ton. Minskningen härstammar främst från en minskning av vegetabiliskt avfall samt mineraliskt bygg- och rivningsavfall.

Livsmedelsindustrin står för en stor andel av det producerade avfallet

Mest avfall producerades år 2022 i branschen livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning, med drygt 12 800 ton avfall (knappt 27 procent av det producerade avfallet), följt av branscherna hushåll (ca 10 200 ton) och övriga tjänster (nästan 9 200 ton avfall). Hushållen på Åland stod för drygt 21 procent av det producerade avfallet, andelen för övriga tjänster var ca 19 procent. Av det avfall som härstammar från hushållen var största delen hushållsavfall och liknande avfall, följt av avfallsslagen vanligt slam samt pappers- och pappavfall.

Figur 1: Uppkommet avfall på Åland 2012–2022 per capita (medelbefolkning)

Farligt avfall per capita håller sig på en låg nivå

Majoriteten av avfallet behandlas på Åland

År 2022 behandlades ca 24 000 ton avfall lokalt på Åland, av detta var knappt 23 100 ton återvinning och endast ca 900 ton bortskaffande åtgärder. Behandlingen av avfallet på Åland består i statistiken dels av åtgärder som kan leda till återvinning och dels av bortskaffande åtgärder (deponering). Av den behandling som sker på Åland och som kan leda till återvinning är den största posten animaliskt avfall och blandat matavfall med ungefär 58 procent, följt av vanligt slam med ungefär 33 procent. Bortskaffande åtgärder (deponering) bestod år 2022 till sin helhet av mineraliskt avfall (inert avfall).

Utöver det avfall som behandlades lokalt på Åland transporterades ca 23 900 ton bort från Åland för behandling (inklusive avfall som transporterats bort för återanvändning). I stort sett allt borttransporterat avfall transporteras till Finland och Sverige: ungefär 43 procent, nästan 10 200 ton, transporterades till Finland medan ca 57 procent, drygt 13 650 ton, transporterades till Sverige. De transporter som gått till andra länder än Finland och Sverige består av små mängder, till största delen kläder och textilier samt kasserad utrustning (tex. hjälpsändningar). Dessa åtgärder kan anses vara återanvändning av avfall.

Längre tidsserier med avfallsstatistik finns att tillgå i våra databaser.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax