Avlagda examina på gymnasialstadie- och högre nivå på Åland år 2006

Totalt utexaminerades 386 personer från de åländska läroinrättningarna på gymnasialstadienivå och högre nivå under 2006. Av dessa tog 56 examen från Högskolan på Åland, 122 från den studieförberedande utbildningen vid Ålands lyceum och 195 personer från den yrkesinriktade utbildningen på gymnasialstadienivå. Därtill kom 13 utexaminerade från den studieförberedande utbildningen med yrkesprofil.

Könsfördelningen totalt bland de utexaminerade var relativt jämn, med en svag övervikt av kvinnor, 54 procent. Av de enskilda nivåerna övervägde kvinnorna på både den studieförberedande nivån och yrkeshögskolenivån medan den yrkesinriktade utbildningen utexaminerade något fler män än kvinnor. När det gäller de olika programmen, skolorna och utbildningsområdena fanns det dock mycket stora skillnader i könsfördelningen. Från över hälften av de enskilda studieprogrammen utexaminerades endast män eller endast kvinnor.

Totalt sett var 330 personer eller 86 procent av de utexaminerade från Åland, 12 procent från Finland och resterande 2 procent från Sverige. På yrkeshögskolenivå var knappt 64 procent från Åland medan 29 procent hade hemort i Finland och 7 procent i Sverige. På den studieförberedande utbildningen var andelen åländska utexaminerade över 97 procent medan motsvarande siffra för den yrkesinriktade utbildningen var 84 procent.

Under perioden 2000 – 2006 har i genomsnitt 391 personer per år fått examen. Flest personer, eller drygt 120 per år har fått sin examen från det allmänbildande utbildningsområdet. På andra plats kommer serviceområdet, dit hotell- och restaurangutbildningarna och det mesta av sjöfartsutbildningarna hör, med drygt 100 examina per år.

Högskolan har under sina fyra första verksamhetsår utexaminerat i genomsnitt drygt 50 personer per år.

Hela meddelandet kan du läsa här.