Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2010

Drygt 400 personer utexaminerades på Åland 2010

Totalt tog 413 personer examen vid de åländska läroinrättningarna 2010. Från den studieförberedande utbildningen utexaminerades 149 personer och från den yrkesinriktade utbildningen på gymnasialstadienivå 207 personer. Vid Högskolan på Åland tog 57 personer examen. Inom yrkesutbildningen blev 33 personer kockar och 30 personer merkonomer. Närvårdarna utgjorde den tredjestörsta yrkesgruppen med 22 utexaminerade. Vid Högskolan tog flest personer, 16 stycken, examen från utbildningsprogrammet i vård. Inom den studieförberedande utbildningen var 65 procent av de utexaminerade kvinnor, medan yrkesutbildningen hade en jämn könsfördelning. På Högskolan var det en större andel kvinnor än män som tog examen (53 procent kvinnor), vilket skett endast ett år tidigare sedan Högskolan på Åland grundades 2003.

Tre fjärdedelar av de utexaminerade från yrkesutbildningen 2000-2010 bodde på Åland i slutet av 2010

Av de som tog examen från den studieförberedande utbildningen under 2000-2010 bodde 51 procent på Åland 31.12.2010. Bland de som utexaminerades på denna nivå under den tidigare delen av decenniet, 2000-2003, var andelen 50-60 procent, medan andelen sjunker till under 50 procent för de som tog examen 2004-2008. Av de som avlagt examen inom yrkesutbildningen var en större andel kvar på Åland 2010, drygt 75 procent. Andelen är lägre för de som utexaminerades under första delen av årtiondet, medan runt 80 procent av de årskullar som tog examen 2007-2009 var bosatta på Åland i slutet av 2010. När det gäller de utexaminerade från Högskolan ligger motsvarande siffra för de flesta av decenniets examensår mellan 60 och 70 procent. För Högskolans del gäller också att det i de flesta årskullarna av utexaminerade från 2005 till 2010 fanns en större andel personer bosatta på Åland 2010 än som var skrivna på Åland då de inledde sina studier. Till exempel var 56 procent av de som utexaminerades från Högskolan år 2008 ålänningar, men 31.12.2010 var 69 procent av den utexaminerade kullen skrivna på Åland.

Nästan 80 studerande avbröt studierna utan att ta examen

Ny statistik har tagits fram om studieavbrott och visar att 77 studerande i de åländska läroinrättningarna under 2010 avbröt sina studier utan att ha slutfört utbildningen. Av dessa studerade 45 på gymnasialstadiet och 32 vid Högskolan. På gymnasialstadiet hade över 70 procent av de studerande som avbröt studierna under 2010 varit närvarande högst två terminer, medan motsvarande siffra för Högskolan var 53 procent. Av de studieavbrott där orsakerna är kända var det på gymnasialstadiet lika många personer som började jobba som fortsatte studera på en annan läroinrättning, medan två tredjedelar av de kända avbrottsorsakerna på Högskolan berodde på arbete och en tredjedel studier.

Läs hela meddelandet här.

Information om utbildningsstatistiken ger Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[at]asub.ax och Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax 

 Publicerad den 3.3.2011