Avlagda examina på gymnasialstadie- och högskolenivå på Åland år 2011

Rekordmånga utexaminerade från yrkesutbildningen

Totalt 474 personer utexaminerades från de åländska läroinrättningarna 2011. Av dessa kom 132 från den studieförberedande utbildningen och 47 från Högskolan på Åland. Inom yrkesutbildningen tog 295 personer examen, vilket är flera än vid något enskilt år tidigare under 2000-talet. Såväl Ålands sjömansskola som Ålands vårdinstitut och Ålands yrkesskola hade 2011 det största antalet utexaminerade under 2000-talet. En femtedel av de som tog yrkesexamen, eller 60 personer, blev närvårdare. Också kockarna och merkonomerna utgjorde större grupper med 27 personer vardera. Av Högskolans utexaminerade kom de flesta, 17 personer, från sjöfartsprogrammet, följt av hotell- och restaurangservice med 13 personer. Av de som tog examen på gymnasialstadiet var 93 procent ålänningar och på Högskolan hade 55 procent av de utexaminerade hemort utanför Åland.

Ovanligt stor andel män utexaminerades från Högskolan

På gymnasialstadiet tog något flera kvinnor än män examen och kvinnornas andel uppgick till 54 procent. Samma könsfördelning rådde bland de utexaminerade från Ålands lyceum där läget var mest jämlikt. Diagrammet nedan visar att könsfördelningen är ojämn gällande de flesta andra läroinrättningarna. Vårdinstitutet hade den största kvinnomajoriteten, 93 procent, medan mansdominansen var störst bland de utexaminerade från Sjömansskolan, 82 procent. På Högskolan var 70 procent av de som tog examen män, vilket är den mest ojämna könsfördelningen sedan läroinrättningens verksamhet startade 2003.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Icke-åländska utexaminerade från Högskolan blir kvar på Åland

Nedanstående diagram visar hur många av de utexaminerade vid varje enskilt år 2000–2011 som bodde på Åland 31.12.2011. Av de som tog studieförberedande examen under 2000–2003 bodde knappt 56 procent på Åland 2011. För årskullarna från 2004 till 2009 är motsvarande siffra under 50 procent. Drygt tre fjärdedelar av de som tog yrkesinriktad examen 2000-2011 hade hemort på Åland i slutet av 2011. Av de utexaminerade från Högskolan under 2005–2011 bodde 65 procent på Åland 2011 fastän endast 59 procent av dem hade hemort på Åland då de inledde sina studier. Om man ser på hela den undersökta perioden 2000–2011 bodde knappt 63 procent av Högskolans utexaminerade på Åland 2011.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Nästan 70 personer på gymnasialstadiet avbröt studierna utan att ta examen

Under 2011 avbröt 66 personer sina studier på gymnasialstadiet. Två tredjedelar av dem var kvinnor. I de fall orsaken till avbrotten är kända beror största delen på att studier påbörjats vid en annan skola. Vid Högskolan avbröt 38 personer utan att ta examen och de kända orsakerna var i ungefär lika hög grad jobb som studier vid annan läroinrättning. 

Läs hela meddelandet här.

Information om utbildningsstatistiken ger Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[at]asub.ax och Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax 

Publicerad den 1.3.2012