Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2014

Nästan 500 utexaminerade

Rekordmånga personer utexaminerades från såväl Ålands lyceum (154 stycken) som Högskolan på Åland (74 stycken) under 2014. På Ålands yrkesgymnasium tog 245 personer examen, vilket var ett tiotal färre än året före. Den största yrkesgruppen som utexaminerades var närvårdare, vilka uppgick till nästan 50 personer. Därefter kom merkonomer och kockar med vardera drygt 20 nyutexaminerade. På Högskolan tog närmare 20 personer examen från såväl maskinteknik- som företagsekonomiprogrammet.

Endast enstaka kvinnor utexaminerades inom sjöfart och teknik

Nästan 60 procent av de som tog studentexamen var kvinnor medan 53 procent av de utexaminerade från Yrkesgymnasiet var män. Från de tekniska programmen tog nästan enbart män examen, medan kvinnorna dominerade inom hälsovård. När det gäller servicebranscherna var kvinnorna i majoritet bland de utexaminerade från hotell- och restaurangprogrammen medan övervägande män tog examen från sjöfartsprogrammen. Samma förhållanden rådde på Högskolan med undantag för utbildningsprogrammet inom hotell- och restaurangbranschen, hospitality management, där könsfördelningen var jämn.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

En tiondel av de som tog examen inom yrkesutbildningen var 30 år eller äldre

Närmare 90 procent av de som tog studentexamen var under 20 år gamla. Inom yrkesutbildningen var åldersspridningen större även om tyngdpunkten låg i åldersgruppen 17–19 år. En tredjedel av de utexaminerade från Yrkesgymnasiet var 20–29 år och en tiondel var 30 år eller äldre. De som tog examen från Högskolan hade en medelålder på 29 år. 

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Övervägande män bland de utexaminerade från orter utanför Åland

Alla som tog studentexamen var ålänningar, medan en tiondel av de utexaminerade inom yrkesutbildningen kom från orter utanför Åland, främst från Finland. På Högskolan var 45 procent av de som tog examen utifrån och lika många kom från Finland som från Sverige. Diagrammet nedan visar att det var en betydligt större andel män än kvinnor som kom utifrån, både gällande de utexaminerade från Yrkesgymnasiet som från Högskolan.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Två tredjedelar av de utexaminerade under 2000-talet bor på Åland

Av de 6 300 personer som avlagt examen på Åland sedan år 2000 var 4 200, eller 67 procent, bosatta på Åland i slutet av 2014. Totalt sett har yrkesutbildningen den största andelen utexaminerade som bor på Åland nu, 77 procent. Nedanstående diagram visar att det finns rätt stora skillnader mellan olika årskullar när det gäller andelen bosatta på Åland. För Högskolans del varierar den mellan 38 procent (de utexaminerade 2003) och 79 procent (de utexaminerade 2007). Av de som tagit examen inom yrkesutbildning bodde en större andel av de senare årskullarna på Åland än av de tidigare. T.ex. bodde 69 procent av de som tog examen 2000 på Åland 2014, medan samma sak gällde 82 procent av de som utexaminerades 2013 respektive 2014. Av studenterna var det årskullarna tre till fem år bakåt i tiden som hade den lägsta andelen boende på Åland 2014, runt 40 procent, men också av ett flertal årskullar från 2000–2006 var under hälften av de utexaminerade bosatta på Åland i slutet av 2014.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

 

Läs hela meddelandet här

Information om utbildningsstatistiken ger Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[at]asub.ax och Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax 

Publicerad den 24.3.2015