Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2016

Högskolan på Åland utexaminerade närmare 80 personer

Under 2016 tog drygt 150 personer studenten vid Ålands lyceum och närmare 220 personer utexaminerades från Ålands yrkesgymnasium. Av de nyblivna studenterna var 55 procent kvinnor medan Yrkesgymnasiet hade en lika stor majoritet män bland sina utexaminerade. Vid Högskolan på Åland tog 77 personer examen, varav 38 kvinnor och 39 män.

Av de som tog studentexamen var fyra femtedelar under 20 år medan motsvarande siffra för de som utexaminerades från Yrkesgymnasiet var drygt två femtedelar. På Högskolan var närmare 70 procent av de som tog examen mellan 20 och 30 år. De äldsta personerna som slutförde sina utbildningar vid Yrkesgymnasiet och Högskolan var över 50 år.

Flest utexaminerade inom servicebranscherna både på Yrkesgymnasiet och Högskolan

Förutom det allmänbildande utbildningsområdet dit Lycéets utbildning hör var det inom servicebranscherna som flest personer utexaminerades 2016. Till servicebranscherna räknas hotell- och restaurangutbildningarna samt de flesta sjöfartsutbildningarna. Inom den grundläggande yrkesutbildningen tog 65 personer, eller 30 procent, examen inom servicebranscherna och 55 procent av dem var män. Också inom det tekniska området respektive inom social- och hälsovård tog flera än 50 personer examen på denna nivå. På Högskolan stod servicebranscherna för 28 avlagda examina, eller 36 procent av alla. Inom det tekniska området utexaminerades 20 personer och 4 av dem var kvinnor, vilket innebär att det för första gången sedan 2004 utexaminerades flera än en kvinna inom det tekniska området på Högskolan.

Betydligt fler från landsbygden än Mariehamn bland Yrkesgymnasiets utexaminerade

Ungefär lika många personer från Mariehamn som från landsbygden tog studentexamen 2016, medan Yrkesgymnasiet hade betydligt flera utexaminerade med hemort på landsbygden än i Mariehamn. Drygt en tiondel av de som tog en examen inom yrkesutbildningen var från orter utanför Åland. Av Högskolans utexaminerade kom 31 procent från Finland, 30 procent från Mariehamn, 20 procent från åländska landsbygden och 16 procent från Sverige.

Kvinnlig majoritet bland de ålänningar som tog examen vid Högskolan

Vid såväl Yrkesgymnasiet som Högskolan var männen i majoritet bland de personer med hemort utanför Åland som tog examen. Yrkesgymnasiets utexaminerade ålänningar hade en relativt jämn könsfördelning med 52 procent män. Av de personer med hemort på Åland som slutförde sin utbildning vid Högskolan var drygt 70 procent kvinnor.

Hälften av de som avlagt examen vid Lycéet under 2000-talet bodde på Åland i slutet av 2016

Två tredjedelar av alla utexaminerade under 2000-talet bodde på Åland i slutet av 2016. Andelen varierar dock mellan utbildningsnivåerna och mellan årskullarna. Ungefär hälften av de som tagit examen från Lycéets allmänbildande utbildning under den redovisade perioden var bosatta på Åland 2016, men siffran varierar mellan 37 och 62 procent för de olika årskullarna. Av de som avlagt yrkesutbildning bodde tre fjärdedelar på Åland 2016. Andelen är något högre för de årskullar som utexaminerades under de tio senaste åren och lite lägre för de flesta årskullar som tog examen 2000–2006. Högskolan har stor variation mellan årskullarna. Den största andelen bosatta på Åland 2016 gäller för de som utexaminerades 2007, nämligen 76 procent, medan endast 36 procent av de som tog examen 2003 bodde på Åland i december 2016.

Läs hela meddelandet här.

Mera statistikuppgifter om de utexaminerade finns i exceltabeller och databaser på ÅSUBs hemsida.

Information om utbildningsstatistiken ger Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[at]asub.ax och Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax.