Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2017

Tre fjärdedelar av de som började studera på gymnasienivå 2014 utexaminerades 2017

Ny statistik visar att 75 procent av de som påbörjade en treårig utbildning på gymnasienivå på Åland 2014 tog examen inom tre år, d.v.s. 2017. Drygt 135 personer tog studentexamen från den allmänbildande gymnasieutbildningen på Ålands lyceum 2017 och från den grundläggande yrkesutbildningen på Ålands yrkesgymnasium utexaminerades nästan 210 personer. Högskolan på Åland utexaminerade 60 personer på yrkeshögskolenivå.

De utexaminerade 2017 efter skola, kön och ålder

Tre femtedelar av de som tog studenten var kvinnor, medan drygt hälften av de utexaminerade från Yrkesgymnasiet var män. På Högskolan var 55 procent av de som tog examen män. Av studenterna var 85 procent under 20 år. Inom yrkesutbildningen var lite över hälften i åldersgruppen 17–19 år och en tredjedel var 20–29 år. Nästan 30 personer var 30 år eller äldre. På Högskolan var 70 procent av de utexaminerade 20–29 år gamla och 30 procent 30 år eller äldre.

Den första kullen VVS-montörer utexaminerades

Av de 208 personer som tog examen från Yrkesgymnasiet blev 31 stycken, eller 15 procent, närvårdare. Andra stora yrkesgrupper var merkonomer (29 personer) och kockar (27 personer). Från den nya utbildningen inom husteknik som startade upp hösten 2014 utexaminerades de första VVS-montörerna, 15 personer. Sjöfartsprogrammen hade drygt 20 utexaminerade och nästan hälften av dem blev vaktmaskinmästare. På Högskolan hade ungefär en fjärdedel av de utexaminerade gått vårdprogrammet och en nästan lika stor andel hade läst företagsekonomi. Från sjöfart och maskinteknik utexaminerades runt tio personer vardera och från hospitality management sex personer.

Ovanligt stor andel män tog examen inom hälsovård och välfärd

Könsbalansen bland de utexaminerade varierar stort inom de olika utbildningsområdena, vilket nedanstående diagram visar. På gymnasienivå var könsskillnaden störst inom det tekniska området där över 90 procent av de utexaminerade var män. Kvinnorna dominerade med över tre fjärdedelar av de utexaminerade inom det samhällsvetenskapliga området samt hälsovård och välfärd. Inom hälsovård var andelen män större än något år tidigare under 2000-talet. Jämnast var könsfördelningen bland de utexaminerade inom handel samt tjänstebranschen, där drygt 58 procent var kvinnor.

På Högskolan tog endast män examen inom det tekniska området och de var också i majoritet med över 60 procent av de utexaminerade inom tjänstebranschen. Övervägande kvinnor var det inom hälsovård och handel, där de stod för 69 respektive 64 procent av de som tog examen. Också på Högskolan var andelen män utexaminerade inom hälsovård betydligt större än tidigare och det var första gången på 2000-talet som fler än två män utexaminerades inom området på denna nivå. Inom databehandling och kommunikation utexaminerades en kvinna och en man.

De utexaminerade 2017 efter utbildningsområde och kön

Av de som tog studenten 2000–2009 bodde runt 54 procent på Åland 2017

Av alla som utexaminerats på Åland under tiden 2000–2017 bodde två tredjedelar på Åland i slutet av 2017. Andelen skiljer sig dock för de olika utbildningsnivåerna. Diagrammet nedan visar andelen bosatta på Åland med examensåren sammanslagna till längre perioder. Gällande studenterna är det en något större andel av årskullarna från 2000–2009 som bodde på Åland i slutet av 2017, runt 54 procent, jämfört med de årskullar som tog examen 2010–2016 där andelen som fanns på Åland 2017 ligger runt 45 procent. Bland de som avlagt examen inom yrkesutbildningen är läget det motsatta – de årskullar som utexaminerades i den första redovisade perioden 2000–2004 har den minsta andelen personer som bodde kvar på Åland 2017, 73 procent. Andelen blir sedan lite högre för varje redovisad period och av de utexaminerade 2015–2017 fanns 84 procent på Åland 2017. Av de utexaminerade från Högskolan är andelen som bodde på Åland 2017 högst bland de som tog examen 2005–2009, eller 64 procent, medan motsvarande siffra för de senast utexaminerade (2015–2017) är 63 procent.

Andel av de utexaminerade 2000-2017 bosatta på Åland 2017 efter utbildningsnivå och examensår

Av de som påbörjat en utbildning på gymnasienivå 2005–2014 hade 80–85 procent utexaminerats före slutet av 2017

Ny statistik om genomströmningen av de studerande på gymnasienivå presenteras i nedanstående diagram där man kan se hur stor andel av de som påbörjat studier ett visst år 2005–2014 som har utexaminerats före slutet av 2017. Andelen som avbrutit studierna visas fr.o.m. 2010, då fullständiga uppgifter inte finns för de personer som började studera tidigare. Mellan 69 och 78 procent av de som påbörjade en utbildning under åren 2005–2014 tog examen inom tre år. Ytterligare ett antal studerande utexaminerades efter fler än tre år och totalt har mellan 80 och 85 procent av de som påbörjat en utbildning tagit examen före slutet av 2017. Runt tio procent av varje års nya studerande 2010–2014 hade avbrutit sina studier senast under 2017. Genomströmningsgraden varierar stort för de olika utbildningsprogrammen och för olika år inom samma utbildningsprogram. Av de som började Lycéet 2005–2013 hade 90–98 procent tagit examen före slutet av 2017, medan motsvarande siffror för Yrkesgymnasiet var 69–78 procent.

Genomströmning

Mera statistikuppgifter om de utexaminerade finns i exceltabeller och databser på ÅSUBs hemsida.

Hela statistikmeddelandet Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2017 finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax