Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2018

Två tredjedelar av de utexaminerade på Åland under 2000-talet bodde på Åland i slutet av 2018

Under 2018 tog drygt 150 personer studenten vid Ålands lyceum och över 190 personer utexaminerades från Ålands yrkesgymnasium. Från högskoleutbildningen vid Högskolan på Åland tog nästan 60 personer examen. Av alla de närmare 8 000 personer som utexaminerats från det åländska utbildningssystemet hittills under 2000-talet bodde två tredjedelar på Åland i slutet av 2018, men andelen varierar för de olika utbildningsnivåerna. En samkörning av befolknings- och examensregistren visar också att över tre fjärdedelar av de utexaminerade som vid antagningen till studierna hade hemort utanför Åland inte bor på Åland fem år efter examensåret.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Av de utexaminerade studenterna 2018 var 58 procent kvinnor och 42 procent män. Över fyra femtedelar var yngre än 20 år och en knapp femtedel var i åldern 20–21 år. Männen var i majoritet med 65 procent av de som blev klara från den grundläggande yrkesutbildningen. Bland de som tog examen från Yrkesgymnasiet var hälften yngre än 20 år och över en tiondel var 30 år eller äldre. Drygt 64 procent av de som tog examen från Högskolan var män och över hälften av de utexaminerade var i åldern 25–29 år.

Hälften av studenterna kom från Mariehamn

Om man ser på studenternas hemort vid antagning till studierna var hälften av de utexaminerade från Mariehamn. En något mindre andel, 44 procent, kom från den åländska landsbygden. Alla åländska kommuner utom Sottunga var representerade bland de som tog examen från Yrkesgymnasiet och 58 procent hade hemort på landsbygden, vilket var en dubbelt större andel än den mariehamnarna stod för. Nästan sex procent av de utexaminerade inom yrkesutbildningen kom från Finland eller Sverige.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Största yrkesgrupperna som utexaminerades var närvårdare, kockar och merkonomer

Drygt 30 nya närvårdare, över 20 kockar och 20 merkonomer utexaminerades från Yrkesgymnasiet. På sjöfartsprogrammen tog 30 personer examen, varav 11 blev vaktmaskinmästare och 9 blev vaktstyrmän. Könsfördelningen var jämnast bland merkonomerna med 55 procent män och 45 procent kvinnor. Av de 20 program som utexaminerade personer på Yrkesgymnasiet hade sju endast män och ett endast kvinnor som tog examen.

Av de som tog examen från Högskolan kom över hälften utifrån

Det program som utexaminerade flest personer på Högskolan var hospitality management med 15 personer följt av maskinteknik och företagsekonomi med runt 10 personer vardera. Nästan 54 procent av de som slutförde sin högskoleutbildning hade vid antagningen till studierna hemort utanför Åland. Av de som tog examen från sjöfartsprogrammet var alla utifrån och av de som utexaminerades från maskinteknik och hospitality management hade närmare tre fjärdedelar hemort utanför Åland vid antagningen. Företagsekonomi var det enda programmet som hade endast ålänningar som tog examen. Om man ser på utbildningsområdena var de utom-åländska utexaminerade i stor majoritet inom tjänstebranschen (82 procent), och inom det tekniska området var 58 procent av de som tog examen utifrån.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Drygt tre fjärdedelar av de utexaminerade från yrkesutbildningen på Åland 2000–2018 bodde på Åland 2018

Över 2 500 personer har avlagt examen från den allmänbildande utbildningen vid Lycéet sedan år 2000 och knappt hälften av dem bodde på Åland i slutet av 2018. Andelen skiljer sig dock för olika examensår. Av de årliga examenskullarna 2000–2011 bodde mellan 49 och 62 procent på Åland 2018, medan motsvarande andelar för de årskullar som utexaminerades 2012–2017 varierar mellan 32 och 43 procent. För den grundläggande yrkesutbildningen gäller att 78 procent av de drygt 4 300 utexaminerade på Åland hittills under 2000-talet bodde på Åland 2018. Av de som avlagt examen från yrkesutbildningen var det en mindre andel av de utexaminerade årskullarna 2000–2006 som bodde på Åland 2018 (70–78 procent) än av de årskullar som tog examen 2007–2017 (78–88 procent) med undantag för examensår 2014 då endast 67 procent av de utexaminerade detta år hade hemort på Åland 2018. Av de knappt 1 100 utexaminerade från högskoleutbildningen på Åland 2000–2018 bodde 61 procent på Åland 2018, men andelen varierade mellan 36 och 76 procent för de olika examensåren.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Ungefär en femtedel av de utexaminerade från Högskolan med hemort utanför Åland vid antagningen bodde på Åland fem år efter examen

En undersökning om huruvida hemorten vid antagningen till studierna påverkar var man bosätter sig efter studierna visar att 73 procent av alla utexaminerade från den åländska utbildningen 2006–2013 med hemort på Åland vid antagningen bodde på Åland fem år efter examensåret, medan samma sak gällde endast 23 procent av de som hade hemort utanför Åland vid antagningen. Andelarna skiljer sig dock för de olika utbildningsnivåerna. När det gäller de utexaminerade från Yrkesgymnasiet bodde mellan 84 och 86 procent av examenskullarna 2006–2013 med hemort på Åland vid antagningen på Åland fem år efter examen. Variationen var större mellan årskullarna för de som hade hemort utanför Åland vid antagningen och andelen som bodde på Åland fem år efter examen skiftade mellan 12 och 44 procent. Av Högskolans drygt 400 utexaminerade 2006–2013 hade två femtedelar hemort utanför Åland vid antagningen. Diagrammet nedan visar att hur stor andel av dem som bodde på Åland fem år efter examensåret varierar stort mellan examenskullarna. Av de utomåländska personer som tog examen 2007 och 2008 bodde över hälften på Åland fem år senare, medan motsvarande andel varierar mellan 4 och 30 procent de övriga redovisade examensåren. Sammanlagt var det en femtedel av de som tog examen från Högskolan 2006–2013 och hade hemort utanför Åland vid antagningen som bodde på Åland fem år efter examensåret.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Mera statistikuppgifter om de utexaminerade finns i exceltabeller och databser på ÅSUBs hemsida.

Hela statistikmeddelandet Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2018 finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax