Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2019

Statistikmeddelandet om avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2019 finns att tillgå i pdf-format längst ner på denna sida. Först presenteras huvudsakliga resultat.

Under 2019 utexaminerades över 200 personer från Ålands yrkesgymnasium, nästan 120 personer tog studenten vid Ålands lyceum och 66 personer utexaminerades från Högskolan på Åland. Vid Högskolan var andelen utexaminerade som vid antagningen hade hemort utanför Åland 35 procent, samma andel var 7 respektive 1 procent bland Yrkesgymnasiets och Lycéets utexaminerade. Kvinnorna utgjorde ungefär 55 procent av de som utexaminerades från Lycéet och männen 45, medan könsfördelningen bland de utexaminerade från yrkesgymnasiet i princip var den motsatta. På Högskolan var könsfördelningen något mer jämn då männen utgjorde 52 procent och kvinnorna 48.

De utexaminerade 2019 efter nivå, skola, hemort, ålder och kön

De största yrkesgrupperna som utexaminerades från Yrkesgymnasiet var sociokanter och närvårdare

På yrkesgymnasiet examinerades flest från utbildningsprogrammet inom samhällelig och social sektor och näst flest från närvårdarutbildningen. Om man ser till könsfördelningen bland de utexaminerade från respektive yrkesprogram dominerade männen bland de mer tekniskt inriktade programmen och sjöfart, medan kvinnorna var fler bland närvårdarna, frisörerna och servitörerna. Jämnast könsfördelning rådde bland de som tog en examen inom företagsekonomi. Sjöfartsprogrammen hade flest utexaminerade som vid antagningen var bosatta utanför Åland och förutom yrkesprogrammen till servitör hade övriga program färre än tio procent examinerade som var utifrån.

På gymnasienivå skedde flest antal studieavbrott inom området hälsovård och välfärd

I tabellen nedan presenteras antal avbrott på gymnasienivå 2019 efter utbildningsområde och kön. Totalt avbröt 56 personer sina studier på gymnasienivå, varav 54 procent var kvinnor och 46 procent män. Flest avbröt sina studier inom utbildningsområdet hälsovård och välfärd och allmänbildande utbildning, 14 respektive 13 personer. Enbart två personer avbröt sina studier inom det pedagogiska området, vilket innehåller studerande som gjort avbrott från den nyinrättade utbildningen till barnledare.

Antal studerande som avbrutit sina studier på gymnasienivå 2019 efter utbildningsområde och kön

Alla kom från orter utanför Åland bland de som utexaminerades från sjökaptensutbildningen på Högskolan

Vid Högskolan tog flest examen från företagsekonomi, medan sjökaptensutbildningen och informationsteknik hade minst antal utexaminerade. Inga personer utexaminerades från utbildningsprogrammet elektroteknik. Kvinnorna var i särskilt stor majoritet bland de utexaminerade inom sjukskötarutbildningen och företagsekonomi, männen var istället i majoritet inom de tekniska programmen och sjökaptensutbildningen. Alla som utexaminerades från programmet till sjökapten kom från orter utanför Åland och majoriteten var ifrån Sverige. Av de utexaminerade från sjukskötarutbildningen var bara sju procent utifrån.

De utexaminerade från Högskolan 2019 efter utbildningsprogram, hemort och medelålder

Nästan 100 studieavbrott på Högskolan

På Högskolan avbröt 98 personer sina studier 2019 och 65 procent av dem var män. Nästan 30 personer valde att avbryta sina studier från programmet informationsteknik, vilket var med marginal flest av alla utbildningsprogram. Som jämförelse var antalet avbrott från företagsekonomi bara 17, vilket var det program som hade näst flest avbrott.

Studerande som avbrutit sina studier vid Högskolan på Åland 2019 efter utbildningsprogram och kön

Över hälften av de som tog en studentexamen i början av 2000-talet bodde på Åland 2019

Figuren nedan visar hur stor andel av de utexaminerade 2000–2019 som bor på Åland i slutet av 2019 efter utbildningsnivå och examensår. Bland de utexaminerade från en yrkesutbildning var andelen boendes på Åland i regel mellan 70 och 80 procent oavsett när man tagit examen under tidsperioden, förutom i nära anslutning efter examen då andelen var högre än 80 procent.

Bland de som utexaminerades från den allmänbildande gymnasieutbildningen skiljde sig andelen som bor på Åland åt tydligt beroende på när man tagit sin examen. I nära anslutning efter sin studentexamen flyttar många bort ifrån Åland, då andelen som bor på Åland vid 2019 års slut sjunker från över 75 procent bland de som tog examen samma år till strax under 30 procent bland de som tog examen tre år tidigare. Går man därefter ännu längre bakåt bland examenskullarna ökar istället andelen som bor på Åland 2019 och för de som tog sin examen i början av 2000-talet var andelen över 50 procent.

För de som utexaminerats från en högskoleutbildning på Åland varierar andelen som bor på Åland vid slutet av 2019 ganska mycket per examensår. I genomsnitt var det dock strax över 60 procent av de utexaminerade från en högskoleutbildning 2000 till 2019 som bodde på Åland vid slutet av 2019.

Andel av de utexaminerade 2000-2019 som är bosatta på Åland 2019 efter utbildningsnivå och examensår

Mer statistik om de utexaminerade finns här

Hela statistikmeddelandet finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax