Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2021

Under 2021 utexaminerades över 160 personer från Ålands yrkesgymnasium, drygt 130 tog studenten vid Ålands lyceum och 71 utexaminerades från Högskolan på Åland. Vid Högskolan var andelen utexaminerade som vid antagningen hade hemort utanför Åland 34 procent, samma andel var 4 respektive 1 procent bland Yrkesgymnasiets och Lycéets utexaminerade. Av de som tog examen från Yrkesgymnasiet var 54 procent män och 46 procent kvinnor, medan 39 procent av de som tog en studentexamen var män och 61 procent kvinnor. Vid Högskolan på Åland var 55 procent av de utexaminerade män och 45 procent var kvinnor

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Rekordfå utexaminerade från den grundläggande yrkesutbildningen

På yrkesgymnasiet examinerades flest från utbildningarna till närvårdare, merkonom och sociokant. Männen dominerade generellt bland de utexaminerade inom sjöfart, IT eller de tekniska programmen, medan kvinnorna var i stor majoritet inom utbildningarna till närvårdare, sociokant och frisör.

Antalet nyblivna studenter från den allmänbildande gymnasieutbildningen på Ålands lyceum har legat mellan 100 och drygt 150 personer sedan år 2000. Under samma period har antalet utexaminerade från den grundläggande yrkesutbildningen varierat granska kraftigt, i genomsnitt har dock antalet varit strax över 200 med en topp på över 300 år 2011. De tre senaste åren har antalet utexaminerade från den grundläggande yrkesutbildningen uppvisat en negativ trend och under 2021 var det endast 160 som tog en examen. Detta är lägst sedan redovisningsperiodens början.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Fler män än kvinnor avbröt sina studier på gymnasienivå under 2021

Under 2021 avbröt totalt 66 studerande sina studier på gymnasienivå, varav 55 procent var män och 45 procent kvinnor. Flest avbröt sina studier inom utbildningsområdet tjänstebranschen, tätt följt av den allmänbildande utbildningen (dit Lycéets studerande hör). Observera dock att många studerande finns inom dessa områden och avbrotten är därför inte anmärkningsvärt många. På Ålands lyceum var det något fler kvinnor än män som avbröt sina studier medan männen stod för en majoritet av avbrotten på Ålands yrkesgymnasium.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

En majoritet av de utexaminerade från sjukskötarutbildningen och företagsekonomi var kvinnor

Vid Högskolan på Åland tog flest examen från utbildningsprogrammet företagsekonomi. Kvinnorna var i särskilt stor majoritet bland de utexaminerade från sjukskötarutbildningen och företagsekonomi, männen var istället i klar majoritet inom de tekniska programmen och sjökaptensutbildningen. Inom sjökaptensutbildningen samt hospitality management kom majoriteten av alla utexaminerade från orter utanför Åland.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Flest avbrott från programmen informationsteknik och hospitality management

Vid Högskolan avbröt 90 personer sina studier under 2021 och 60 procent av dem var män. Flest avbrott skedde från programmen informationsteknik och hospitality management. Över en tredjedel av avbrotten kom redan innan studierna hade hunnit påbörjas och runt en fjärdedel skedde efter en till två terminer. De som avbröt efter nio terminer eller fler utgjorde bara drygt 16 procent av alla avbrott.

Många väljer att lämna Åland åren efter sin studentexamen

Diagrammet nedan visar hur stor andel av de utexaminerade respektive år 2000–2021 som bor på Åland i slutet av 2021 efter utbildningsnivå.

Mellan 70 och 80 procent av de som utexaminerades från en yrkesutbildning någon gång under perioden 2000 till 2017 bodde på Åland 2021. Bland de som nyligen tagit en yrkesexamen (perioden 2018–2021) var andelen över 80 procent.

Ett tydligt mönster bland de som utexaminerats från den allmänbildande gymnasieutbildningen är att många väljer att lämna Åland åren efter sin examen. Andelen som bor på Åland 2021 är nästan 65 procent bland de som tagit en studentexamen samma år medan andelen som tagit sin examen bara några år tidigare (2015–2019) är under 40 procent. Tittar man på de som tagit sin studentexamen tidigare än så (2000–2014) ökar andelen som bor på Åland desto tidigare man har tagit sin examen.

För de som utexaminerats från en högskoleutbildning på Åland varierar andelen som bor på Åland vid slutet av 2021 ganska kraftigt beroende på examensår. I genomsnitt bodde dock strax över 60 procent av de som utexaminerats från en högskoleutbildning åren 2000 till 2021 på Åland vid slutet av 2021.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mer statistik om avlagda examina på Åland finns här

Hela statistikmeddelandet Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2021 finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax