Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2022

År 2022 utexaminerades 163 personer från Ålands yrkesgymnasium och 144 från Ålands lyceum. De utexaminerade från Ålands lyceum ökade med 12 personer i jämförelse med året innan medan antalet utexaminerade från Ålands yrkesgymnasium var på ungefär samma nivå. Könsfördelningen bland de utexaminerade var relativt jämn både vid Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium, även om kvinnorna var något fler på Lycéet och männen i majoritet på Yrkesgymnasiet.

Antalet som utexaminerades från Högskolan på Åland var 69 stycken 2022. Männen var något fler än kvinnorna och andelen som kom från orter utanför Åland var nästan en tredjedel.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Utbildningsområdet tjänstebranschen störst bland yrkesutbildningarna

För att få en mer sammanfattande bild av de utbildningar på gymnasienivå som man utexaminerats ifrån har dessa klassificerats efter utbildningsområden. Dessa områden bygger på den internationella utbildningsklassificeringen, ISCED.

Flest personer utexaminerades inom den allmänbildande utbildningsområdet dit Lycéets studenter hör. Inom yrkesutbildningarna var det största utbildningsområdet tjänstebranschen (benämnt tjänster i tabellen), där exempelvis programmen frisör, kock och en del av sjöfartsutbildningarna ingår. Utexaminerade från det tekniska området samt databehandling och kommunikation utgjordes till största del av män, medan det pedagogiska området samt hälsovård och välfärd dominerades av kvinnor.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Vanligast med en studentexamen bland studerande från Mariehamn

Av de utexaminerade från Mariehamn tog flest en studentexamen, medan en majoritet bland de som kom från landsbygden eller skärgården tog en examen från en yrkesutbildning. Av de elva personer som var bosatta utanför Åland vid antagningen till studierna utexaminerades åtta från en yrkesutbildning.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Något högre andel studieavbrott på Yrkesgymnasiet

Under 2022 avbröt totalt 72 personer på gymnasienivå sina studier. På Ålands lyceum var kvinnorna i klar majoritet bland de som avbröt sina studier medan männen var något fler än kvinnorna på Ålands yrkesgymnasium.

Andelen avbrott har konsekvent varit något högre bland yrkesutbildningarna i jämförelse med den allmänbildande gymnasieutbildningen. Andelen avbrott från den allmänbildande utbildningen har legat mellan en och fyra procent sedan 2010, medan samma andel bland yrkesutbildningarna har pendlat mellan fem och tio procent.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Flest tog en examen från sjukskötarutbildningen

Vid Högskolan på Åland tog flest en examen från sjukskötarutbildningen, medan elektroteknik hade minst antal utexaminerade. Männen dominerade inom de tekniska programmen och sjökaptensutbildningen, medan kvinnorna var flest bland resterande program. Inom sjökaptensutbildningen samt hospitality management kom majoriteten av alla utexaminerade från orter utanför Åland.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Vid Högskolan avbröt 80 personer sina studier under 2022 och 64 procent av dem var män. Flest avbrott skedde från programmen informationsteknik och företagsekonomi.

Den största andelen eller 36 procent av de som avbröt valde att göra det redan innan studierna hunnit påbörjas och för 29 procent skedde avbrottet efter en till två terminer. Avbrotten som skedde sent i studierna, efter nio terminer eller fler, utgjorde 18 procent av alla avbrott.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

De flesta icke-ålänningar som utexamineras på Åland bor någon annanstans fem år senare

I diagrammet nedan redovisas var de som utexaminerats från en högskoleutbildning eller yrkesutbildning år 2017 bodde 2022, efter deras hemort vid antagningen. Endast grundläggande yrkesutbildning och högskoleutbildning särredovisas då nästan ingen hade hemort utanför Åland vid antagningen till den allmänbildande gymnasieutbildningen vid Ålands lyceum. Cirka 80 procent av de utexaminerade från Högskolan som kom utifrån vid antagningen hade lämnat Åland fem år efter sin examen, medan samma andel bland de som kom från Åland bara var 23 procent. Bland de studerande inom yrkesutbildningen var fördelningen likartad bland de med hemort på eller utanför Åland vid antagningen.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mer statistik om avlagda examina på Åland finns här

Hela statistikmeddelandet Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2022 finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax