Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2023

Ökat antal utexaminerade från Ålands yrkesgymnasium

År 2023 utexaminerades 214 personer från Ålands yrkesgymnasium och 140 från Ålands lyceum. De utexaminerade från Ålands yrkesgymnasium ökade med hela 51 personer i jämförelse med året innan medan antalet utexaminerade från Ålands Lyceum var på ungefär samma nivå. Ungefär tre femtedelar av de utexaminerade vid Ålands lyceum var kvinnor medan samma andel uppgick till två femtedelar vid Ålands yrkesgymnasium.

Antalet som utexaminerades från Högskolan på Åland var 67 stycken 2023. Kvinnorna var fler än männen och andelen som kom från orter utanför Åland uppgick till en fjärdedel.

Denna bild är en tabell. Tabellens resultat kommenteras i anslutande text.

Ökat antal utexaminerade inom det tekniska området och tjänstebranschen

För att få en mer sammanfattande bild av de utbildningar på gymnasienivå som man utexaminerats ifrån har dessa klassificerats efter utbildningsområden i tabellen nedan. Dessa områden bygger på den internationella utbildningsklassificeringen, ISCED.

Flest personer utexaminerades inom det allmänbildande utbildningsområdet dit Lycéets studenter hör. Inom yrkesutbildningarna var det största utbildningsområdet tjänstebranschen (benämnt tjänster i tabellen), där exempelvis programmen frisör, kock och en del av sjöfartsutbildningarna ingår. Utexaminerade från det tekniska området samt databehandling och kommunikation utgjordes till största del av män, medan det pedagogiska området och handel, administration och juridik samt hälsovård och välfärd dominerades av kvinnor. Ökningen av antalet utexaminerade vid Yrkesgymnasiet i jämförelse med 2022 berodde framför allt på att fler examinerats inom det tekniska området (från 36 till 59) och tjänstebranschen (från 51 till 68).

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Antalet nyblivna studenter från den allmänbildande gymnasieutbildningen vid Ålands lyceum har legat mellan 100 och drygt 150 personer sedan år 2000. Under samma period har antalet utexaminerade från den grundläggande yrkesutbildningen varierat desto mer, men i genomsnitt har antalet varit strax över 200 under hela perioden med en topp på över 300 år 2011. I diagrammet nedan ser man också tydligt hur antalet utexaminerade ökade kraftigt mellan 2022 och 2023.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

En majoritet av de som avbröt sina studier var kvinnor

Under 2023 avbröt totalt 56 personer sina studier på gymnasienivå, varav 54 procent var kvinnor och 46 procent män. Kvinnorna var i majoritet både bland de som avbröt sin utbildning vid Ålands yrkesgymnasium och Ålands lyceum. Flest avbröt sina studier från en utbildning inom området tjänstebranschen. Observera dock att många studerar inom detta område och avbrotten är därför inte anmärkningsvärt många.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Flest tog en examen från utbildningen inom företagsekonomi

Antalet som utexaminerades från Högskolan på Åland var 67 stycken 2023, männen var något fler än kvinnorna och andelen som kom från orter utanför Åland utgjorde en fjärdedel.

Om man ser till de olika utbildningsprogrammen tog flest en examen från utbildningen inom företagsekonomi, medan elektroteknik med sina två utexaminerade hade det lägsta antalet av alla. Inom de tekniska programmen och sjökaptensutbildningen var samtliga utexaminerade män, medan kvinnorna var flest bland resterande program. Inom sjökaptensutbildningen samt hospitality management kom majoriteten av alla utexaminerade från orter utanför Åland.

Medelåldern bland de som slutförde sina utbildningar vid högskolan var 31,9 år. Den genomsnittliga åldern var högst eller 36,9 år bland de utexaminerade från sjukskötarutbildningen och lägst (27,0 år) bland de som läst hospitality management.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Antalet utexaminerade har ökat under de senaste tio åren

Mellan 2003 och 2012 låg det årliga antalet utexaminerade från Högskolan på Åland i genomsnitt på strax under 50. Från 2013 och till och med 2023 har antalet legat på en högre nivå (drygt 66 utexaminerade per år).

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Många med en allmänbildande utbildning lämnar Åland åren efter sin examen

Diagrammet nedan visar hur stor andel av de utexaminerade år 2001 som bodde på Åland mellan åren 2001 och 2023 efter utbildningsnivå.

Bland de som utexaminerades från en grundläggande yrkesutbildning 2001 bodde 78 procent kvar på Åland vid slutet av samma år. Att andelen inte är högre beror till stor del på att många av de som kommer utifrån för att studera aldrig skriver sig på Åland. Åren efter sjönk andelen marginellt till ungefär 75 procent och låg sedan kvar på den nivån fram till och med 2023.

Likt de utexaminerade från en grundläggande yrkesutbildning 2001 bodde runt 80 procent av de som utexaminerades från den allmänna gymnasieutbildningen kvar samma år. Men till skillnad från de förstnämnda sjönk andelen kraftigt åren efter examensåret. År 2004 uppgick andelen med bostadsort på Åland till bara 54 procent, vilket var lägst under hela perioden. Därefter verkar en del ha flyttat tillbaka då andelen successivt ökat till 64 procent år 2023.

Ungefär 70 procent av de som utexaminerades från en högskoleutbildning 2001 bodde kvar vid utgången av samma år. Därefter har en långsam nedgång skett och 2023 var andelen nere på 63 procent.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mer statistik om avlagda examina på Åland finns här

Hela statistikmeddelandet "Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2023" finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax