Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet år 2017

Antalet personer som varit arbetslösa hela året ökade år 2017

Enligt ÅSUBs arbetslöshetsstatistik (december 2017) var 573 personer arbetslösa eller permitterade i slutet av år 2017 (257 kvinnor och 316 män). Enligt individdata från Arbets- och näringsministeriet hade 85 personer varit arbetslösa hela året (nästan 15 procent av samtliga arbetslösa och permitterade), av dessa var 28 kvinnor och 57 män. Detta är en ökning med elva personer sedan år 2016.

Antalet personer som varit arbetslösa eller permitterade vid minst ett tillfälle under året var 1 357 personer (en marginell ökning sedan år 2016 då uppgiften var 1 346 personer). Månadsvis data finns tillgänglig (rapporteringsdag), men inte dygnsvis information varför antalet kan vara ännu högre. I relation till befolkningen i åldern 18–64 år handlar det om ungefär 7,8 procent som varit arbetslösa vid minst ett tillfälle under året (samma andel som år 2016). Av de personer som varit arbetslösa vid minst ett tillfälle under året har ungefär 6,3 procent varit arbetslösa hela året (5,5 procent år 2016). Uppgifterna finns redovisade i tabellen Befolkning i arbetsför ålder (18–64 år) som varit arbetslösa eller permitterade under år 2016–2017.

Figur 1: Antal arbetslösa eller permitterade personer efter längden på arbetslösheten år 2016–2017

Mer än ett års arbetslöshet vanligare bland män

Personer som varit arbetslösa under hela år 2017 var äldre (i genomsnitt 49,4 år), jämfört med de personer som hade varit arbetslösa mindre än ett år (i genomsnitt 39,7 år). Andelen personer 60 år och äldre var högre hos de som varit arbetslösa hela året (22,4 procent), än jämfört med de personer som varit arbetslösa mindre än ett år (7,3 procent).

I arbetslöshetsstatistiken kan arbetslöshet beskrivas som antingen antalet arbetslösa arbetssökande i slutet av året (den 31 december) eller som antalet dagar som arbetslös under året. I december 2017 var medianen för arbetslöshetens längd 96,5 dagar (för kvinnor 98,0 dagar och män 94,5 dagar). Det förekommer enstaka fall med mycket lång arbetslöshet varför användningen av medeltal blir något missvisande. 

Sett till yrkesgrupp (ISCO) var det gruppen Chefer som hade den längsta längden på arbetslösheten i december 2017 (medianen är 365 dagar), medan grupperna Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. samt Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare hade den kortaste längden på arbetslösheten (medianen var 72,5 dagar respektive 77,5 dagar).

Risken för arbetslöshet var år 2016 ca 1,2 procent

Av de personer i åldern 18–64 år som var sysselsatta den 31.12.2015, var endast ca 1,2 procent arbetslösa vid utgången av år 2016 (1,4 procent år 2015). Arbetslöshetsrisken var år 2016 lite högre för kvinnorna (1,3 procent) än för männen (1,1 procent), situationen är vanligtvis den omvända. Risken för arbetslöshet beskriver den andel i en viss grupp som är arbetslös följande år. År 2016 var arbetslöshetsrisken för studerande ca 6,0 procent (7,4 procent år 2015), medan arbetslöshetsrisken för arbetslösa var så mycket som ca 39,2 procent (37,5 procent år 2015). Dessa uppgifter framgår av en kombination av ÅSUBs sysselsättningsstatistik samt Arbets- och näringsministeriets material över arbetslösa. Vanligtvis tas uppgifterna för arbetslöshetsrisk enbart ur sysselsättningsstatistiken, som har två års eftersläpning, varför denna publicering innehåller preliminära uppgifter. I tabellen sysselsatta 18–64 åringar år 2015, arbetslösa år 2016 och arbetslöshetsrisk (%) år 2016 redovisas uppgifterna per kön och åldersgrupp.

Figur 2: Arbetslöshetsrisken för sysselsatta, arbetlösa samt studerande åren 2009–2016*

Risken för arbetslöshet är mycket låg för de personer som var sysselsatta året innan

Orsaken till att risken för arbetslöshet är så pass låg för studerande beror troligen på att en stor del av de studerande fortsätter sina studier även året efter. Den allmänna arbetslöshetsrisken (oberoende av huvudsaklig verksamhet året innan) var i slutet av år 2016 bland befolkningen i åldern 18–64 år ca 2,9 procent. Sedan år 2012 har den allmänna arbetslöshetsrisken rört sig omkring tre procent, en något högre nivå än perioden 2009–2011 då den allmänna arbetslöshetsrisken endast var drygt två procent.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax