Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet år 2018

Antalet personer som varit arbetslösa hela året ökade år 2018

Enligt ÅSUB:s arbetslöshetsstatistik (december 2018) var 543 personer arbetslösa eller permitterade i slutet av år 2018 (237 kvinnor och 306 män). Enligt individdata från Arbets- och näringsministeriet hade 92 personer varit arbetslösa hela året (nästan 17 procent av samtliga arbetslösa och permitterade i slutet av året), av dessa var 37 kvinnor och 55 män. Detta är en ökning med sju personer sedan år 2017.

Antalet personer som varit arbetslösa eller permitterade vid minst ett tillfälle under året var 1 352 personer (en marginell minskning sedan år 2017 då antalet var 1 357 personer. Månadsvis data finns tillgänglig (rapporteringsdag), men inte dygnsvis information varför antalet kan vara ännu högre. I relation till befolkningen i åldern 18–64 år handlar det om ungefär 7,8 procent som varit arbetslösa vid minst ett tillfälle under året (samma andel som åren 2016–2017). Av de personer som varit arbetslösa vid minst ett tillfälle under året har ungefär 6,8 procent varit arbetslösa hela året (6,3 procent år 2017). Uppgifterna finns redovisade i tabellen Befolkning i arbetsför ålder (18–64 år) som varit arbetslösa eller permitterade under år 2016–2018.

Figur 1: Antal arbetslösa eller permitterade personer efter längden på arbetslösheten år 2018

Stapeldiagram som illustrerar antalet arbetslösa (samt permitterade) personer efter längden på arbetslösheten

Personer som varit arbetslösa under hela år 2018 var äldre (i genomsnitt 49,7 år), jämfört med de personer som hade varit arbetslösa mindre än ett år (i genomsnitt 38,4 år). Andelen personer 60 år och äldre var högre hos de som varit arbetslösa hela året (26,1 procent), än jämfört med de personer som varit arbetslösa mindre än ett år (6,4 procent).

I arbetslöshetsstatistiken kan arbetslöshet beskrivas som antingen antalet arbetslösa arbetssökande i slutet av året (den 31 december) eller som antalet dagar som arbetslös under året. I december 2018 var medianen för arbetslöshetens längd 88,0 dagar (för kvinnor 81,0 dagar och män 91,0 dagar). Detta är en minskning jämfört med situationen ett år tidigare då medianen för arbetslöshetens längd var 96,5 dagar (för kvinnor 98,0 dagar och män 94,5 dagar). Medeltalet för arbetslöshetens längd var 223,0 dagar (210,6 dagar för kvinnor och 232,8 dagar för män). Det förekommer dock enstaka fall med mycket lång arbetslöshet varför användningen av medeltal blir något missvisande. Av de personer som var arbetslösa i december 2018 hade ca 44 procent även varit arbetslösa i december 2017. Majoriteten av dessa har dock inte varit arbetslösa kontinuerligt under hela år 2018.

Sett till yrkesgrupp (ISCO) var det gruppen Chefer som hade den längsta längden på arbetslösheten i december 2018 (medianen var 365 dagar), medan gruppen Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare hade den kortaste längden på arbetslösheten (medianen var 49,5 dagar). De största grupperna sett till antalet arbetslösa arbetssökande var Okänt yrke samt Service- och försäljningspersonal vars median för längden på arbetslösheten var 84,0 dagar respektive 101,0 dagar.

Risken för arbetslöshet var år 2017 preliminärt ca 1,3 procent

Av de personer i åldern 18–64 år som var sysselsatta den 31.12.2016, var endast ca 1,3 procent arbetslösa vid utgången av år 2017 (samma andel som år 2016). Arbetslöshetsrisken var år 2017 lite högre för männen (1,4 procent) än för kvinnorna (1,2 procent). Risken för arbetslöshet beskriver den andel i en viss grupp som är arbetslös följande år. 

Figur 2: Arbetslöshetsrisken för sysselsatta år 2017*

Infografik om risken för arbetslöshet på Åland

År 2017 var arbetslöshetsrisken för studerande ca 7,3 procent (5,7 procent år 2016), medan arbetslöshetsrisken för arbetslösa var så mycket som ca 41,9 procent (39,7 procent år 2016). Dessa uppgifter framgår av en samkörning av ÅSUB:s sysselsättningsstatistik med Arbets- och näringsministeriets material över arbetslösa. Vanligtvis tas uppgifterna för arbetslöshetsrisk enbart ur sysselsättningsstatistiken. Sysselsättningsstatistiken kommer dock med två års eftersläpning, varför denna publicering innehåller uppgifter ur Arbets- och näringsministeriets material och kan anses vara preliminära uppgifter.

Orsaken till att risken för arbetslöshet är så pass låg för studerande beror troligen på att en stor del av de studerande fortsätter sina studier även året efter. Den allmänna arbetslöshetsrisken (oberoende av huvudsaklig verksamhet året innan) var i slutet av år 2017 bland befolkningen i åldern 18–64 år ca 2,9 procent (samma andel som år 2016). Sedan år 2012 har den allmänna arbetslöshetsrisken rört sig omkring tre procent, en något högre nivå än perioden 2009–2011 då den allmänna arbetslöshetsrisken endast var drygt två procent. I tabellen sysselsatta 18–64 åringar år 2016, arbetslösa år 2017 och arbetslöshetsrisk (%) år 2017 redovisas uppgifterna per kön och åldersgrupp.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax