Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet år 2019

Antalet personer som varit arbetslösa hela året ökade något år 2019

Enligt ÅSUB:s arbetslöshetsstatistik (december 2019) var 586 personer arbetslösa eller permitterade i slutet av år 2019 (247 kvinnor och 339 män). Enligt data från Arbets- och näringsministeriet hade 95 personer varit arbetslösa hela året (drygt 16 procent av samtliga arbetslösa och permitterade), av dessa var 40 kvinnor och 55 män. Detta är en ökning med tre personer sedan år 2018.

Antalet personer som varit arbetslösa eller permitterade vid minst ett tillfälle under året var 1 255 personer (en minskning sedan år 2018 då antalet var 1 352 personer). Månadsvis data finns tillgänglig (rapporteringsdag), men inte dygnsvis information varför antalet kan vara ännu högre. I relation till befolkningen i åldern 18–64 år handlar det om ungefär 7,3 procent som varit arbetslösa vid minst ett tillfälle under året (7,8 procent år 2018). Av de personer som varit arbetslösa vid minst ett tillfälle under året har ungefär 7,6 procent varit arbetslösa hela året (6,8 procent år 2018). Uppgifterna finns redovisade i tabellen Befolkning i arbetsför ålder (18–64 år) som varit arbetslösa eller permitterade under år 2016–2019.

Figur 1: Antal arbetslösa eller permitterade personer efter längden på arbetslösheten år 2019

Stapeldiagram som illustrerar antalet arbetslösa (samt permitterade) personer efter längden på arbetslösheten

Personer som varit arbetslösa under hela år 2019 var äldre (i genomsnitt 50,2 år), jämfört med de personer som hade varit arbetslösa mindre än ett år (i genomsnitt 39,7 år). Andelen personer 60 år och äldre var mycket högre hos de som varit arbetslösa hela året (31,6 procent), än jämfört med de personer som varit arbetslösa mindre än ett år (5,2 procent).

I arbetslöshetsstatistiken kan arbetslöshet beskrivas som antingen antalet arbetslösa arbetssökande i slutet av året (den 31 december) eller som antalet dagar som arbetslös under året. I december 2019 var medianen för arbetslöshetens längd 110 dagar (för kvinnor 112 dagar och män 104,5 dagar). Detta är en ökning jämfört med situationen ett år tidigare då medianen för arbetslöshetens längd var 88 dagar (för kvinnor 81 dagar och män 91 dagar). Medeltalet för arbetslöshetens längd var 250,4 dagar (254,9 dagar för kvinnor och 247,1 dagar för män). Det förekommer dock enstaka fall med mycket lång arbetslöshet varför användningen av medeltal blir något missvisande. Av de personer som var arbetslösa i december 2019 hade ca 41 procent även varit arbetslösa i december 2018. Av dessa har lite drygt hälften varit arbetslösa kontinuerligt under hela år 2019.

Sett till yrkesgrupp (ISCO) var det gruppen Chefer som hade den längsta längden på arbetslösheten i december 2019 (medianen var 242 dagar), medan gruppen Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare hade den kortaste längden på arbetslösheten (medianen var 83 dagar). De största grupperna sett till antalet arbetslösa arbetssökande var Okänt yrke samt Service- och försäljningspersonal vars median för längden på arbetslösheten var 117 dagar respektive 59 dagar.

Risken för arbetslöshet var år 2018 preliminärt ca 1,1 procent

Av de personer i åldern 18–64 år som var sysselsatta den 31.12.2017, var endast ca 1,1 procent arbetslösa vid utgången av år 2018 (1,4 procent år 2017). Arbetslöshetsrisken var år 2018 marginellt högre för männen (1,1 procent) än för kvinnorna (1,0 procent). Risken för arbetslöshet beskriver den andel i en viss grupp som är arbetslös följande år.

Figur 2: Arbetslöshetsrisken för sysselsatta år 2018*

Infografik om risken för arbetslöshet på Åland

År 2018 var arbetslöshetsrisken för studerande ca 5,6 procent (7,3 procent år 2017), medan arbetslöshetsrisken för arbetslösa var så mycket som ca 41,1 procent (42,1 procent år 2017). Dessa uppgifter framgår av en samkörning av ÅSUB:s sysselsättningsstatistik med Arbets- och näringsministeriets material över arbetslösa. Vanligtvis tas uppgifterna för arbetslöshetsrisk enbart ur sysselsättningsstatistiken. Sysselsättningsstatistiken kommer dock med två års eftersläpning, varför denna publicering innehåller uppgifter ur Arbets- och näringsministeriets material och kan anses vara preliminära uppgifter.

Orsaken till att risken för arbetslöshet är så pass låg för studerande beror troligen på att en stor del av de studerande fortsätter sina studier även året efter. Den allmänna arbetslöshetsrisken (oberoende av huvudsaklig verksamhet året innan) var i slutet av år 2018 bland befolkningen i åldern 18–64 år ca 2,7 procent (ca 3,0 procent år 2017). Sedan år 2012 har den allmänna arbetslöshetsrisken rört sig omkring tre procent, en något högre nivå än perioden 2009–2011 då den allmänna arbetslöshetsrisken endast var drygt två procent. I tabellen sysselsatta 18–64 åringar år 2017, arbetslösa år 2018 och arbetslöshetsrisk (%) år 2018 redovisas uppgifterna per kön och åldersgrupp.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax