Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet år 2020

Coronapandemin och restriktionerna hade förödande inverkan på arbetsmarknaden år 2020

Enligt ÅSUB:s arbetslöshetsstatistik (december 2020) var 1 438 personer arbetslösa eller permitterade i slutet av år 2020 (647 kvinnor och 791 män). Enligt data från Arbets- och näringsministeriet hade 182 personer varit arbetslösa hela året (ungefär sex procent av samtliga arbetslösa och permitterade), av dessa var 77 kvinnor och 105 män. Detta är en ökning med 87 personer sedan år 2019 (95 personer som var arbetslösa hela året).

Antalet personer som varit arbetslösa eller permitterade vid minst ett tillfälle under året var hela 3 022 personer (en kraftig ökning sedan år 2019 då antalet var 1 255 personer). Månadsvis data finns tillgänglig (rapporteringsdag), men inte dygnsvis information varför antalet teoretiskt kan vara ännu högre. I relation till befolkningen i åldern 18–64 år handlar det om ungefär 17,5 procent som varit arbetslösa vid minst ett tillfälle under året (7,3 procent år 2019). Av de personer som varit arbetslösa vid minst ett tillfälle under året har ungefär 6,0 procent varit arbetslösa under hela året (7,6 procent år 2019). Uppgifterna finns redovisade i tabellen Befolkning i arbetsför ålder (18–64 år) som varit arbetslösa eller permitterade under år 2016–2020.

Figur 1: Antal arbetslösa eller permitterade personer efter längden på arbetslösheten år 2020

Stapeldiagram som illustrerar antalet arbetslösa (samt permitterade) personer efter längden på arbetslösheten

Personer som varit arbetslösa under hela år 2020 var äldre (i genomsnitt 46,6 år), jämfört med de personer som hade varit arbetslösa mindre än ett år (i genomsnitt 41,8 år). Andelen personer 60 år och äldre var mycket högre hos de som varit arbetslösa hela året (19,2 procent), än jämfört med de personer som varit arbetslösa mindre än ett år (8,1 procent).

I arbetslöshetsstatistiken kan arbetslöshet beskrivas som antingen antalet arbetslösa arbetssökande i slutet av året (den 31 december) eller som antalet dagar som arbetslös under året. I december 2020 var medianen för arbetslöshetens längd 184 dagar (för kvinnor 209 dagar och män 174,5 dagar). Detta är en ökning jämfört med situationen ett år tidigare då medianen för arbetslöshetens längd var 110 dagar (för kvinnor 112 dagar och män 104,5 dagar). Medeltalet för arbetslöshetens längd var 242,4 dagar (247,6 dagar för kvinnor och 238,3 dagar för män). Det förekommer dock enstaka fall med mycket lång arbetslöshet varför användningen av medeltal blir något missvisande. Av de personer som var arbetslösa i december 2020 hade ca 22,7 procent även varit arbetslösa i december 2019. Av dessa har drygt hälften varit arbetslösa kontinuerligt under hela år 2020 (ca 56,2 procent).

Sett till yrkesgrupp (ISCO) var det gruppen Okänt yrke som hade den längsta längden på arbetslösheten i december 2020 (medianen var 255 dagar), medan gruppen Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. hade den kortaste längden på arbetslösheten (medianen var 122 dagar). Den största gruppen sett till antalet arbetslösa arbetssökande var Okänt yrke med 432 personer.

Risken för arbetslöshet var år 2019 preliminärt ca 1,3 procent

Av de personer i åldern 18–64 år som var sysselsatta den 31.12.2018, var endast ca 1,3 procent arbetslösa vid utgången av år 2019 (1,1 procent år 2018). Arbetslöshetsrisken var år 2019 marginellt högre för männen (1,3 procent) än för kvinnorna (1,2 procent). Risken för arbetslöshet beskriver den andel i en viss grupp som är arbetslös följande år.

Figur 2: Arbetslöshetsrisken för sysselsatta år 2019*

Infografik om risken för arbetslöshet på Åland

År 2019 var arbetslöshetsrisken för studerande preliminärt ca 5,7 procent (5,2 procent år 2018), medan arbetslöshetsrisken för arbetslösa var så mycket som ca 44,3 procent (42,5 procent år 2018). Dessa uppgifter framgår av en samkörning av ÅSUB:s sysselsättningsstatistik med Arbets- och näringsministeriets material över arbetslösa. Vanligtvis tas uppgifterna för arbetslöshetsrisk enbart ur sysselsättningsstatistiken. Sysselsättningsstatistiken kommer dock med två års eftersläpning, varför denna publicering innehåller uppgifter ur Arbets- och näringsministeriets material och kan anses vara preliminära uppgifter.

Orsaken till att risken för arbetslöshet är så pass låg för studerande beror troligen på att en stor del av de studerande fortsätter sina studier även året efter. Den allmänna arbetslöshetsrisken (oberoende av huvudsaklig verksamhet året innan) var i slutet av år 2019 bland befolkningen i åldern 18–64 år ca 2,9 procent (ca 2,7 procent år 2018). Sedan år 2012 har den allmänna arbetslöshetsrisken rört sig omkring tre procent, en något högre nivå än perioden 2009–2011 då den allmänna arbetslöshetsrisken endast var drygt två procent. I tabellen sysselsatta 18–64 åringar år 2018, arbetslösa år 2019 och arbetslöshetsrisk (%) år 2019 redovisas uppgifterna per kön och åldersgrupp.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax