Befolkningen 2001

Eftersom befolkningsrörelsen 2001 karaktäriserades av ett relativt lågt antal födda och döda samt ett stort flyttningsöverskott medförde den att befolkningen blev något äldre och att andelen personer födda utanför Åland ökade.

Befolkningens medelålder ökade från 39,8 till 40,0 år. Kvinnornas medelålder var högre än männens, 41,3 respektive 38,6 år, vilket i huvudsak kan förklaras med ett betydande kvinnoöverskott i de äldre åldersgrupperna. Under året kunde en viss förskjutning mot äldre åldersgrupper noteras såväl bland barn som bland personer i arbetsför ålder och pensionärer. Antalet 0 - 6 åringar var nästan oförändrat, medan 7 - 15-åringarna blev något flera. Invånarna mellan 16 och 49 år förblev lika många medan 50 - 64-åringarna ökad betydligt. Antalet 65 - 74-åringar var nästa oförändrat, medan de pensionärer som var 75 år och äldre ökade i antal.

Antalet invånare med Åland som födelseort ökade med endast 12 personer, medan antalet personer födda utanför Åland ökade med 220, varför deras andel av befolkningen steg från 27,5 till 28,1 procent. Av de inflyttade stod personer födda i Finland för 20,2 procent av befolkningen, personer födda i Sverige för 5,3 procent och personer födda i andra länder för 2,6 procent. Totalt fanns bland de inflyttade 64 olika födelseländer representerade.

Andelen inflyttade var störst i åldersgrupperna 30 - 55 år. Bland äldre inflyttade var det personer födda i Finland som dominerade stort, medan personer födda i Sverige och andra länder ökade sin andel längre ner i åldrarna. Andelen som var födda i den kommun där de bodde minskade något och uppgick till 42,6 procent. Männen var i högre grad än kvinnorna födda på Åland och i sin nuvarande bostadskommun.

Såväl landsbygdens som stadens andel av befolkningen ökade något under året och uppgick till 50,3 respektive 40,8 procent, medan den andel av invånarna som bodde i skärgården sjönk till 8,9 procent. Kvinnoöverskottet i befolkningen stärktes något under året och kvinnorna utgjorde vid årets slut 50,8 procent av invånarna. Av regionerna hade Mariehamn en majoritet kvinnor bland sina invånare, medan männen utgjorde över hälften av invånarna på landsbygden och i skärgården.

Sett i relation till folkmängden var såväl födelse- och flyttningsnettot som folkökningen totalt betydligt större på Åland än i Finland och Sverige.

En undersökning av de personer som har fötts på Åland från 1951 och framåt visar att för de flesta årskullar bor omkring 70 - 75 procent kvar på Åland i vuxen ålder. De flesta årskullar har också fått en påfyllning av inflyttade som uppgår till ett större antal än de som har flyttat bort eller avlidit i respektive årskull.

Hela rapporten kan du läsa här.