Befolkningen 2003

Befolkningsutvecklingen på Åland 2003 karaktäriserades av en minskad tillväxt p.g.a. ökat antal avlidna, ökad utflyttning och en minskad inflyttning från främst Finland. Ett stort flyttningsöverskott i förhållande till icke-nordiska länder medförde fortsatt ökad mångfald när det gäller befolkningens fördelning på födelseland och språk. Ålands befolkning ökade under år 2003 med 90 personer och uppgick den 31.12.2003 till 26 347 personer.

Minskad men fortsatt stor inflyttning
Inflyttningen minskade jämfört med 2002 och uppgick till 766 personer, vilket dock är den näst högsta siffran sedan början av 1970-talet. Drygt 40 procent av inflyttningen kom från Finland, knappt hälften från övriga Norden och drygt 10 procent från utomnordiska länder. Utflyttningen ökade från 2002 och uppgick till 667 personer. Totalt gav flyttningsrörelsen ett överskott på 99 personer. Flyttningsöverskottet i förhållande till Finland blev 47 personer, i förhållande till övriga Norden 6 personer och i förhållande till icke-nordiska länder 46 personer.

År 2003 föddes 262 barn på Åland, vilket var något färre än 2002. Antalet avlidna var däremot betydligt flera än 2002, eller 268 personer. Detta gjorde att födelsenettot blev negativt för andra gången på några år och uppgick till -6 personer. Antalet skilsmässor minskade och blev 55 stycken, medan vigslarna ökade till 110.

Tillväxt på landsbygden och i skärgården
Invånarantalet ökade på landsbygden (+88) och i skärgården (+8), men minskade något i Mariehamn (-6). Det relativa födelsetalet var ungefär lika stort i alla regioner, eller kring 10 per 1.000 personer. Dödligheten var dock betydligt högre i skärgården (13 per 1.000) än på landsbygden och i Mariehamn, där den var cirka 10. P.g.a. detta hade skärgården ett födelseunderskott, medan den naturliga befolkningsförändringen på landsbygden och i Mariehamn var i det närmaste noll. Flyttningsnettot visade ett överskott på 6,5 per 1.000 invånare både i skärgården och på landsbygden, men ett marginellt underskott (-0,3) i Mariehamn.

Livligaste flyttningsrörelsen bland 20 - 24-åringar.
Nyframtagna fakta om flyttningsrörelsen visar att största delen, eller två tredjedelar, av inflyttningen till Åland bestod av personer i åldrarna 20 - 49 år. Utflyttarnas tyngdpunkt låg något lägre i ålder. Nästan tre fjärdedelar av dem fanns i åldersgrupperna 15- 39 år. Både inflyttningen och utflyttningen var som livligast bland 20 - 24-åringarna. Flyttningsrörelsens resultat för olika åldersgrupper kan sammanfattas på följande sätt: För barn (0 - 14 år) gav flyttningen ett överskott på 29 personer, främst i förhållande till Sverige. För ungdomar (15 - 24 år) blev det ett flyttningsunderskott på 40 personer. Ett stort underskott i förhållande till Sverige uppvägdes till en del av ett överskott i förhållande till Finland och utomnordiska länder. I åldrarna 25 år och äldre gav flyttningen ett plus på 110 personer, främst tack vare överskott i förhållande till Sverige och utomnordiska länder. För Mariehamn gav flyttningsrörelsen ett överskott av ungdomar och pensionärer, medan flyttningen gjorde att dessa grupper blev mindre i landskommunerna.

Den totala förändringen i åldersstrukturen gav som resultat att barnen i skolålder blev flera liksom invånarna i åldrarna 50 - 74 år, medan en minskning noterades för barn under skolålder och personer i åldrarna 16 - 49 år samt 75 år och äldre.

Det går nu också att studera hur befolkningens fördelning på födelseort och språk har påverkats av flyttning och naturliga befolkningsförändringar. De svenskspråkiga blev 24 flera under året p.g.a. både födelse- och flyttningsöverskott. De finskspråkiga blev tre färre p.g.a. ett födelseunderskott som var större än flyttningsöverskottet. Invånarna med andra språk ökade med 69, helt beroende på flyttningsöverskott. De som var födda på Åland blev 62 färre eftersom flyttningsunderskottet för denna grupp var betydligt större än födelseöverskottet. Antalet personer födda i Finland var oförändrat p.g.a. att antalet avlidna var lika stort som flyttningsöverskottet. De som är födda i Sverige ökade med 73, eftersom antalet avlidna var obetydligt, men flyttningsöverskottet stort. Detsamma gäller personer födda i övriga länder, där ökningen blev 79 personer.

Hela rapporten kan du läsa här.